หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0504) รายงานความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05040101
1.   จำนวน ทารก อายุ 0-7 วัน ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
795
05040102
2.   จำนวน การตายของทารก อายุ 0-7 วัน ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
6
05040103
3.   จำนวน ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม เสียชีวิตภายใน 28 วัน
ไม่สะสม
คน
2
05040104
4.   จำนวน ทารกน้ำหนัก 1,000 -1,499 กรัม เสียชีวิตภายใน 28 วัน
ไม่สะสม
คน
1
05040105
5.   จำนวน ทารกน้ำหนัก 1,500 -2,499 กรัม เสียชีวิตภายใน 28 วัน
ไม่สะสม
คน
2
05040106
6.   จำนวน ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม เสียชีวิตภายใน 28 วัน
ไม่สะสม
คน
2
05040107
7.   จำนวน ทารก อายุ 8 วัน - ต่ำกว่า 1 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
2,137
05040108
8.   จำนวน การตายของทารก อายุ 8 วัน - ต่ำกว่า 1 ปี ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
1
05040109
9.   จำนวน เด็ก อายุ 1 - 4 ปี 11 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
10,557
05040110
10.   จำนวน การตายของเด็ก อายุ 1 - 4 ปี 11 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ไม่สะสม
คน
3
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013074 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 10 คน