หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0502) รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05020101
1.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด (รายใหม่ทั้งหมด)
ไม่สะสม
คน
1,754
05020102
2.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ทั้งหมด (ในสมุดสีชมพู 21 ข้อ และโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยงทุกโรค)
ไม่สะสม
คน
1,664
05020103
3.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ได้รับการประเมินภาวะเสี่ยง (จากข้อ 2) และพบว่ามีภาวะเสี่ยง 21 ข้อ
ไม่สะสม
คน
394
05020104
4.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ไม่สะสม
คน
15
05020105
5.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
8
05020106
6.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ไม่สะสม
คน
13
05020107
7.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานและได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
9
05020108
8.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคเบาหวาน
ไม่สะสม
คน
91
05020109
9.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคเบาหวานและได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
61
05020110
10.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคหัวใจทุกชนิด
ไม่สะสม
คน
4
05020111
11.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคหัวใจทุกชนิดและได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
3
05020112
12.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคไทรอยด์
ไม่สะสม
คน
5
05020113
13.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคไทรอยด์และได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
5
05020114
14.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคหอบหืด
ไม่สะสม
คน
3
05020115
15.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคหอบหืดและได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
3
05020116
16.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรค SLE
ไม่สะสม
คน
0
05020117
17.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรค SLE และได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
0
05020118
18.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคไต
ไม่สะสม
คน
1
05020119
19.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ ที่พบว่าเป็นโรคไตและได้รับการส่งต่อ
ไม่สะสม
คน
1
05020120
20.   จำนวน หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามีและมีโรคประจำตัวทั้งหมด (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจทุกระยะ, ไทรอยด์, หอบหืด, SLE, ไต และโรคเรื้อรังอื่นๆ)
ไม่สะสม
คน
3,862
05020121
21.   จำนวน หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามีและมีโรคประจำตัวทั้งหมด (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจทุกระยะ, ไทรอยด์, หอบหืด, SLE, ไตและโรคเรื้อรังอื่นๆ) ได้รับการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว (เช่น ยาคุมกำเนิดชนิดกิน, ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด, ห่วงอนามัย, ถุงยางอนามัย)
ไม่สะสม
คน
3,468
05020122
22.   จำนวน หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามีและมีโรคประจำตัวทั้งหมด (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจทุกระยะ, ไทรอยด์, หอบหืด, SLE, ไตและโรคเรื้อรังอื่นๆ) ได้รับการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร และถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด, ทำหมัน)
ไม่สะสม
คน
1,473
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013067 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 9 คน