หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0501) รายงานการคัดกรองต้อหินในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
05010101
1.   จำนวน ผู้สูงอายุ ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ (จากการสำรวจ)
ณ ปัจจุบัน
ราย
106,570
05010102
2.   จำนวน ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการคัดกรองต้อหิน (Tn)
สะสม
ราย
32,804
05010103
3.   จำนวน ผู้สูงอายุ ที่พบต้อหิน (Tn) ผิดปกติ
สะสม
ราย
73
05010104
4.   จำนวน ผู้สูงอายุ ที่พบต้อหิน (Tn) ได้รับการส่งต่อจักษุแพทย์
สะสม
ราย
31
05010105
5.   จำนวน ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคต้อหินโดยจักษุแพทย์
สะสม
ราย
20
05010106
6.   จำนวน ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการรักษา
สะสม
ราย
20
05010107
7.   จำนวน ผู้สูงอายุ ที่ส่งต่อสถานบริการ
สะสม
ราย
23
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013066 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน