หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0401) รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในแม่เด็ก
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
04010101
1.   จำนวน หญิงตั้งครรภ์ติดชื้อ HIV รายใหม่
สะสม
คน
13
04010102
2.   จำนวน หญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ทั้งหมด  
สะสม
คน
12
04010103
3.   จำนวน หญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ขณะตั้งครรภ์และ/หรือขณะคลอด  
สะสม
คน
8
04010104
4.   จำนวน เด็กอายุ 18-24 เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ทั้งหมด  
สะสม
คน
8
04010105
5.   จำนวน เด็กอายุ 18-24 เดือน ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV พบ HIV บวก
สะสม
คน
2
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012981 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 12 คน