หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0301) รายงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
03010101
1.   จำนวน สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
125
03010102
1.1   จำนวน คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล (โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
122
03010103
1.2   จำนวน คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล (โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
120
03010104
1.3   จำนวน คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
26
03010105
1.4   จำนวน คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
26
13020105
1.5   จำนวน รพ.สต. ทั้งหมด
ข้อมูลพื้นฐาน
แห่ง
124
03030107
1.6   จำนวน รพ.สต. ได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
118
03010108
1.7   จำนวน ร้านขายยา ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
144
03010109
1.8   จำนวน ร้านขายยา ในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
142
03010110
1.9   จำนวน สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
34
03010111
1.10   จำนวน สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
33
03010112
1.11   จำนวน สถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือกิจการนวดเพื่อความงามในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
15
03010113
1.12   จำนวน สถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือกิจการนวดเพื่อความงามในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
19
03010114
2.   จำนวน สถานศึกษา ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
โรง
342
03010115
2.1   จำนวน สถานศึกษา ในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
โรง
358
03010116
3.   จำนวน สถานที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
127
03010117
3.1   จำนวน สถานที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
114
03010118
4.   จำนวน สนามกีฬา ทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้ง
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
158
03010119
4.1   จำนวน สนามกีฬา ทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้งได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
129
03010120
5.   จำนวน ร้านอาหาร ทั้งมีและไม่มีเครื่องปรับอากาศ
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
408
03010121
5.1   จำนวน ร้านอาหาร ทั้งมีและไม่มีเครื่องปรับอากาศได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
356
03010122
6.   จำนวน ตลาด ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
77
03010123
6.1   จำนวน ตลาด ในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
48
03010124
7.   จำนวน สวนสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
17
03010125
7.1   จำนวน สวนสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
19
03010126
8.   จำนวน สถานีขนส่ง ผู้โดยสารในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
8
03010127
8.1   จำนวน สถานีขนส่ง ผู้โดยสารในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
6
03010128
9.   จำนวน วัด ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
251
03010129
9.1   จำนวน วัด ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
234
03010130
10.   จำนวน มัสยิด ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
89
03010131
10.1   จำนวน มัสยิด ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
77
03010132
11.   จำนวน โบสถ์ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
16
03010133
11.1   จำนวน โบสถ์ ในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
16
03010134
12.   จำนวน สถานที่ปฎิบัติธรรม ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
29
03010135
12.1   จำนวน สถานที่ปฎิบัติธรรม ในเขตรับผิดชอบได้จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
25
03010136
13.   จำนวน ร้านจำหน่ายบุหรี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
ร้าน
1,731
03010137
13.1   จำนวน ร้านจำหน่ายบุหรี่ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามขายบุหรี่แก่ผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี
ณ ปัจจุบัน
ร้าน
1,710
03010138
14.   จำนวน ครั้งที่ได้รับเรื่องร้องเรียน (ทางโทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับเรื่องร้องเรียน เวปไซด์)
สะสม
ครั้ง
20
03010139
15.   อำเภอ มีการดำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ  
ณ ปัจจุบัน
แห่ง
123
03030140
16.   อำเภอ มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ (ครั้ง)
สะสม
ครั้ง
15
03030141
17.   อำเภอ มีดำเนินตามเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ (ครั้ง)
สะสม
ครั้ง
17
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 013069 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 6 คน