หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0204) รายงานการพัฒนางานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ของ คปสอ.
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
02040101
1.   จำนวน ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแต่ละ คปสอ.
ข้อมูลพื้นฐาน
เรื่อง
46
02040102
2.   จำนวน ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแต่ละ คปสอ. ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์
สะสม
เรื่อง
38
02040103
3.   จำนวน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน คปสอ. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย (R2R Facilitator)
สะสม
คน
285
02040104
4.   จำนวน งบประมาณ ที่ คปสอ.ได้จัดสรรเป็นงบดำเนินงานโครงการของ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลพื้นฐาน
บาท
5,483,015
02040105
5.   จำนวน งบประมาณ ที่ คปสอ.ได้จัดสรรเป็นงบสนับสนุนการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัยและพัฒนา ของ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม่สะสม
บาท
788,050
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012960 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 16 คน