หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0203) รายงานจำนวนสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพัทลุง
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
02030101
1.   จำนวน บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ที่สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
1,841
02030102
2.   จำนวน อสม. ในเขตรับผิดชอบ ที่สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
7,915
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012966 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน