หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดรายงานกิจกรรมสาธารณสุข
ชื่อรายงาน : (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข)
หน่วยงาน :
ภาพรวมทั้งจังหวัด     [ ดูเฉพาะอำเภอ | เลือกรายงานอื่น | ส่งออก Excel ]
รหัส
ชื่อรายงาน
การบันทึก
หน่วยนับ
สรุปทั้งปี
02010101
1.   จำนวน แพทย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
92
02010102
2.   จำนวน ทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
74
02010103
3.   จำนวน เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
80
02010104
4.   จำนวน พยาบาล ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
825
02010105
5.   จำนวน นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
394
02010106
6.   จำนวน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
257
02010107
7.   จำนวน ทันตภิบาล ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
100
02010108
8.   จำนวน แพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
60
02010109
9.   จำนวน บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้อ 1-8) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
286
02010110
10.   จำนวน บุคลากรฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
502
02010111
11.   จำนวน ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ที่ไม่ใช้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ทั้งหมด
ณ ปัจจุบัน
คน
444
หมายเหตุ : ???=ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาคำนวณในภาพรวมได้
    คลิกที่ชื่อเดือน เพื่อแสดงผลข้อมูลในเดือนนั้นแยกรายอำเภอ
ดูเฉพาะอำเภอ เลือกอำเภอ : * รายการที่เลือกไม่ถูกต้อง *กรุณาเลือกรายการ
[ เลือกรายงานอื่น | ค้นหาข้อมูล | ส่งออก Excel ]
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 306
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 012983 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน