หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ค้นหาข้อมูล
รายการรายงานข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เลือกฝ่าย/กลุ่มงาน :
(01) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  ไม่มีรายงาน
(02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (MOC ด้านสาธารณสุข) [รายงาน 6 เดือน]
   (0202) รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (MOC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน) [รายงาน 1 เดือน]
   (0203) รายงานจำนวนสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพัทลุง [รายงาน 1 เดือน]
(03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
   (0303) รายงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ [รายงาน 3 เดือน]
   (0306) รายงานแบบสำรวจการใช้คอกกั้นเด็กในครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0 - 2 ปี [รายงาน 3 เดือน]
(04) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
   (0403) รายงานความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ [รายงาน 3 เดือน]
   (0404) รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0407) รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [รายงาน 1 เดือน]
(05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
   (0501) รายงานการคัดกรองต้อหินในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป [รายงาน 3 เดือน] 
   (0507) รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง [รายงาน 1 เดือน]
   (0508) รายงานผลการปฏิบัติงานการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง [รายงาน 1 เดือน]
   (0509) รายงานความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ [รายงาน 1 เดือน]
   (0510) รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0511) รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม/คลอดก่อนกำหนด [รายงาน 1 เดือน]
   (0512) รายงานผลการปฏิบัติงานการคลอด (ห้องคลอด) [รายงาน 1 เดือน]
   (0513) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย [รายงาน 1 เดือน]
   (0516) รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน [รายงาน 6 เดือน]
   (0517) รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา TSH ในเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0518) รายงานการดำเนินงานโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0519) รายงานการดำเนินงานการป้องกันภาวะซีดในเด็กปฐมวัย 6-72 เดือน [รายงาน 3 เดือน]
   (0529) รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
   (0530) รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0532) รายงานวางแผนครอบครัว [รายงาน 3 เดือน]
   (0533) รายงานความครอบคลุมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี) [รายงาน 1 เดือน]
   (0534) รายงานผู้พิการ (ความครอบคลุม) [รายงาน 3 เดือน]
   (0535) รายงานการดำเนินงานโครงการ DPAC (Diet Physical Activity clinic) [รายงาน 3 เดือน]
   (0536) รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ [รายงาน 6 เดือน]
(06) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   (0601) รายงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานร้านชำคุณภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0602) รายงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและงานเภสัชกรเยี่ยมบ้าน [รายงาน 1 เดือน]
(07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  ไม่มีรายงาน
(08) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (0801) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(โรงพยาบาล) [รายงาน 1 เดือน]
   (0803) รายงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ปรับปรุงใหม่) [รายงาน 1 เดือน]
(09) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   (0902) รายงานการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
   (0903) รายงานบริการสุขภาพประชากรชาวต่างชาติ [รายงาน 1 เดือน]
(10) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  ไม่มีรายงาน
(11) กลุ่มงานนิติการ
  ไม่มีรายงาน
(12) กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ไม่มีรายงาน
(13) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
   (1301) รายงานการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (1302) รายงาน โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital [รายงาน 3 เดือน]
   (1303) รายงานการดำเนินงานอาหารปลอดภัย [รายงาน 1 เดือน]
   (1304) รายงานการดำเนินงานโครงการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน (HAS) [รายงาน 1 เดือน]
   (1305) รายงานการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [รายงาน 3 เดือน]
   (1307) รายงานโครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ [รายงาน 1 เดือน]
(14) งานตรวจสอบภายใน
  ไม่มีรายงาน
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 006672 ครั้ง ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2562
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 7 คน
Copyright © 2012 All rights reserve