หน้าแรก |     รายงานกิจกรรม (Re2) |     รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6) |     ประเมินผลตัวชี้วัด |     ค้นหาข้อมูล
รายการรายงานข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เลือกฝ่าย/กลุ่มงาน :
(01) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  ไม่มีรายงาน
(02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   (0201) รายงานการสำรวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ [รายงาน 6 เดือน]
   (0202) รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (POC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน) [รายงาน 1 เดือน]
   (0203) รายงานการพัฒนาวิชาการ/องค์ความรู้ ของหน่วยงาน [รายงาน 3 เดือน] 
   (0205) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ประจำปี 2560 [รายงาน 1 เดือน] 
(03) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
   (0301) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม [รายงาน 1 เดือน]
   (0302) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [รายงาน 1 เดือน]
   (0303) รายงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ [รายงาน 1 เดือน]
   (0304) รายงานการตรวจคัดกรองและการบำบัดบุหรี่ [รายงาน 1 เดือน]
   (0305) รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) [รายงาน 3 เดือน]
(04) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
   (0401) รายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกามโรค (แบบ ก.1) [รายงาน 1 เดือน]
   (0402) รายงานการใช้ถุงยางอนามัย (ตอ.100) [รายงาน 1 เดือน]
   (0403) รายงานความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ [รายงาน 3 เดือน]
   (0404) รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0406) รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก 0-5 ปี [รายงาน 1 เดือน]
   (0407) รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [รายงาน 1 เดือน]
   (0408) รายงานโครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ [รายงาน 1 เดือน]
(05) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
   (0501) รายงานการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา [รายงาน 3 เดือน]
   (0502) รายงานการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ [รายงาน 3 เดือน]
   (0503) รายงานผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวช [รายงาน 1 เดือน]
   (0507) รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง [รายงาน 1 เดือน]
   (0508) รายงานผลการปฏิบัติงานการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง [รายงาน 1 เดือน]
   (0509) รายงานความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ [รายงาน 1 เดือน]
   (0510) รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0511) รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดและน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม [รายงาน 1 เดือน]
   (0512) รายงานผลการปฏิบัติงานการคลอด (ห้องคลอด) [รายงาน 1 เดือน]
   (0513) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย [รายงาน 1 เดือน]
   (0514) รายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย [รายงาน 3 เดือน]
   (0516) รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน [รายงาน 6 เดือน]
   (0517) รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา TSH ในเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0518) รายงานการดำเนินงานโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0519) รายงานการดำเนินงานการป้องกันภาวะซีดในเด็กปฐมวัย 6-72 เดือน [รายงาน 3 เดือน] 
   (0520) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปกติ อายุ 9 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0521) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปกติ อายุ 18 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0522) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปกติ อายุ 30 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0523) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปกติ อายุ 42 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0524) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ 9 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0525) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ 18 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0526) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ 30 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0527) การคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ 42 เดือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0528) รายงานการเฝ้าระวังสุขภาพจิต IQ, EQ ในนักเรียนชั้น ป.1 [รายงาน 6 เดือน]
   (0529) รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
   (0530) รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0531) รายงานการดำเนินงานโภชนาการในนักเรียน [รายงาน 3 เดือน]
   (0532) รายงานวางแผนครอบครัว [รายงาน 3 เดือน]
   (0533) รายงานความครอบคลุมการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี) [รายงาน 1 เดือน]
   (0534) รายงานผู้พิการ (ความครอบคลุม) [รายงาน 1 เดือน]
   (0535) รายงานการดำเนินงานโครงการ DPAC (Diet Physical Activity clinic) [รายงาน 3 เดือน]
   (0536) รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ [รายงาน 3 เดือน]
(06) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   (0602) รายงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
(07) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
  ไม่มีรายงาน
(08) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (0801) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(โรงพยาบาล) [รายงาน 1 เดือน]
   (0802) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(รพ.สต./ศสช.) [รายงาน 6 เดือน]
(09) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   (0901) รายงานการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว [รายงาน 3 เดือน] 
   (0902) รายงานการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
(10) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   (1001) รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรม [รายงาน 3 เดือน]
   (1002) รายงานหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงานไปใช้ [รายงาน 3 เดือน]
   (1003) รายงานการพัฒนาบุคลากร [รายงาน 3 เดือน]
(11) กลุ่มงานนิติการ
  ไม่มีรายงาน
(12) งานตรวจสอบภายใน
  ไม่มีรายงาน
(13) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   (1301) รายงานการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (1302) รายงาน โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital [รายงาน 3 เดือน]
   (1303) รายงานการดำเนินงานอาหารปลอดภัย [รายงาน 1 เดือน]
   (1304) รายงานการดำเนินงานโครงการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน (HAS) [รายงาน 1 เดือน]
   (1305) รายงานการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [รายงาน 3 เดือน]
(14) กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ไม่มีรายงาน
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 011500 ครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน
Copyright © 2012 All rights reserve