หน้าแรก |     รายงานกิจกรรมสาธารณสุข |     รายงานประเมินผลตัวชี้วัด |     ค้นหาข้อมูล
รายการรายงานข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เลือกฝ่าย/กลุ่มงาน :
(01) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
   (0103) รายงานการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของหน่วยงาน [รายงาน 3 เดือน]
   (0104) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ของโรงพยาบาลทั่วไป [รายงาน 3 เดือน]
   (0105) รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2557 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ [รายงาน 1 เดือน]
(02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   (0201) รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการ คปสอ.ตามเกณฑ์มาตรฐาน [รายงาน 1 เดือน]
   (0202) รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการของ คปสอ. [รายงาน 1 เดือน]
   (0203) รายงานผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) [รายงาน 1 เดือน]
   (0204) รายงานผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค (รง.505) [รายงาน 1 เดือน]
   (0205) รายงานการสำรวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ [รายงาน 6 เดือน]
   (0206) รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (POC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน) [รายงาน 1 เดือน]
   (0207) รายงานการจัดเก็บข้อมูลพิกัดหลังคาเรือน [รายงาน 1 เดือน]
(03) กลุ่มงานควบคุมโรค
   (0301) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม [รายงาน 1 เดือน]
   (0302) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [รายงาน 1 เดือน]
   (0303) รายงานระดับความสำเร็จ ของคลินิก NCD คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด [รายงาน 3 เดือน]
   (0304) รายงานการดำเนินงานผู้ป่วยโรคอัมพฤติ อัมพาตหรือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในผู้ป่วยใน [รายงาน 1 เดือน]
   (0305) รายงานการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน [รายงาน 1 เดือน]
   (0306) รายงานการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ [รายงาน 1 เดือน]
   (0307) รายงานการตรวจคัดกรองความเสียงในกลุ่มประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0308) รายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกามโรค (แบบ ก.1) [รายงาน 1 เดือน]
   (0309) รายงานการใช้ถุงยางอนามัย (ตอ.100) [รายงาน 1 เดือน]
   (0310) รายงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [รายงาน 1 เดือน]
   (0311) รายงานผลการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค [รายงาน 1 เดือน]
   (0312) รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [รายงาน 1 เดือน]
   (0313) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านโรคเอดส์ในแม่และเด็ก [รายงาน 6 เดือน]
   (0314) รายงานสรุปการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย [รายงาน 3 เดือน]
   (0315) รายงานความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ [รายงาน 3 เดือน]
   (0316) รายงานการพัฒนาศักยภาพที่เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว [รายงาน 1 เดือน]
   (0317) รายงานความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) [รายงาน 3 เดือน]
   (0318) รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0319) รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก 0-5 ปี [รายงาน 1 เดือน]
   (0320) รายงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ [รายงาน 1 เดือน]
(04) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
   (0401) รายงานการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา [รายงาน 1 เดือน]
   (0402) รายงานการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ [รายงาน 1 เดือน]
   (0403) รายงานผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวช [รายงาน 1 เดือน]
   (0404) รายงานการตรวจคัดกรองบุคคลออทิสติก ในเด็ก 0-6 ปี [รายงาน 1 เดือน]
   (0405) รายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการ [รายงาน 1 เดือน]
   (0406) รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์และการคลอด [รายงาน 1 เดือน]
   (0407) รายงานความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ [รายงาน 1 เดือน]
   (0408) รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0409) รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด [รายงาน 1 เดือน]
   (0410) รายงานการดำเนินงานโภชนาการและพัฒนาการเด็ก (แบบอนามัย 55) ในเด็ก 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน [รายงาน 3 เดือน] 
   (0411) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย [รายงาน 3 เดือน]
   (0412) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองความเครียด [รายงาน 1 เดือน]
   (0413) รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) [รายงาน 3 เดือน]
   (0414) รายงานความครอบคลุมการตรวจคัดกรองการขาดสารไอโอดีนในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
   (0415) รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
   (0416) รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร [รายงาน 3 เดือน]
   (0417) รายงานวางแผนครอบครัว [รายงาน 3 เดือน]
   (0418) รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน [รายงาน 6 เดือน] 
   (0419) รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา TSH ในเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0420) รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว [รายงาน 1 เดือน]
   (0421) รายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า [รายงาน 1 เดือน]
   (0422) รายงานการดำเนินงานโภชนาการในนักเรียน [รายงาน 3 เดือน]
   (0423) รายงานการใช้แบบบันทึกสุขภาพตนเองในนักเรียน [รายงาน 6 เดือน]
   (0424) รายงานการดำเนินงานโภชนาการและพัฒนาการเด็ก (แบบแนามัย 55) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [รายงาน 3 เดือน] 
   (0425) รายงานการพัฒนาศักยภาพ อสม. [รายงาน 3 เดือน]
   (0426) รายงานการดำเนินงานโครงการ DPAC (Diet Physical Activity clinic) [รายงาน 3 เดือน]
   (0427) รายงานผู้พิการ [รายงาน 1 เดือน] 
   (0428) รายงานโครงการสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน [รายงาน 1 เดือน]
   (0429) รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย [รายงาน 1 เดือน]
   (0430) รายงานการดำเนินงานโครงการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน (HAS) [รายงาน 1 เดือน]
   (0431) รายงานการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
   (0432) รายงานการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [รายงาน 1 เดือน]
   (0433) รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ [รายงาน 3 เดือน] 
(05) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   (0501) รายงานโครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ [รายงาน 1 เดือน]
   (0502) รายงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
   (0504) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านการพยาบาล [รายงาน 1 เดือน] 
(06) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   (0601) รายงานการดำเนินงานทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ [รายงาน 1 เดือน]
   (0602) รายงานการดำเนินงานโครงการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ [รายงาน 1 เดือน]
   (0603) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านทันตกรรม [รายงาน 1 เดือน] 
(07) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (0701) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีทางการเงินฯ ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [รายงาน 1 เดือน]
   (0702) รายงานการมีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0703) รายงานการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย [รายงาน 1 เดือน]
   (0704) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(โรงพยาบาล) [รายงาน 1 เดือน]
   (0705) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(รพ.สต./ศสช.) [รายงาน 6 เดือน]
(08) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
   (0801) รายงานการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน [รายงาน 1 เดือน]
   (0802) รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0803) รายงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล [รายงาน 3 เดือน]
   (0804) รายงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการกลุ่มการพยาบาล [รายงาน 3 เดือน]
   (0805) รายงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล [รายงาน 3 เดือน]
   (0806) รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน [รายงาน 3 เดือน]
   (0807) รายงานโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [รายงาน 1 เดือน]
   (0808) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านรังสี [รายงาน 1 เดือน] 
   (0809) รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชันสูตร) [รายงาน 1 เดือน] 
(09) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
   (0901) รายงานการดำเนินงานพัฒนาบุคคลากรและการจัดทำสมรรถนะบุคลากร [รายงาน 1 เดือน]
   (0906) รายงานการสำรวจความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
(10) กลุ่มงานนิติการ
   (1001) รายงานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต [รายงาน 1 เดือน]
(11) งานตรวจสอบภายใน
  ไม่พบรายงาน
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 017900 ครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน
Copyright © 2012 All rights reserve