หน้าแรก |     รายงานกิจกรรมสาธารณสุข |     รายงานประเมินผลตัวชี้วัด |     ค้นหาข้อมูล
รายการรายงานข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เลือกฝ่าย/กลุ่มงาน :
(01) ฝ่ายบริหารทั่วไป
   (0101) รายงานการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน [รายงาน 3 เดือน]
   (0102) รายงานการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน / การจัดทำบัญชี ของ สสอ.,สอ. [รายงาน 1 เดือน]
   (0103) รายงานการดำเนินงานจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม [รายงาน 1 เดือน]
   (0104) รายงานการดำเนินงานพัฒนาบุคคลากรและการจัดทำสมรรถนะบุคลากร [รายงาน 1 เดือน]
   (0105) รายงานการดำเนินงานบริหารการเงิน/การจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลชุมชน [รายงาน 1 เดือน]
   (0106) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลทั่วไป [รายงาน 3 เดือน]
   (0107) รายงานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต [รายงาน 1 เดือน]
   (0108) รายงานการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของหน่วยงาน [รายงาน 3 เดือน]
(02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   (0201) รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการ คปสอ.ตามเกณฑ์มาตรฐาน [รายงาน 1 เดือน]
   (0202) รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการของ คปสอ. [รายงาน 1 เดือน]
   (0208) รายงานความทันเวลาของการส่งข้อมูล 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม [รายงาน 1 เดือน]
   (0209) รายงานการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา [รายงาน 1 เดือน]
   (0210) รายงานผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) [รายงาน 1 เดือน]
   (0211) รายงานผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค (รง.505) [รายงาน 1 เดือน]
   (0215) รายงานการสำรวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ [รายงาน 6 เดือน]
   (0216) รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (POC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน) [รายงาน 1 เดือน]
   (0217) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รพ.สต./ศสม. ปีงบประมาณ 2555 [รายงาน 1 เดือน] 
   (0203) รายงานการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ [รายงาน 1 เดือน] 
(03) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา
   (0301) รายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกามโรค (แบบ ก.1) [รายงาน 1 เดือน]
   (0302) รายงานการใช้ถุงยางอนามัย (ตอ.100) [รายงาน 1 เดือน]
   (0303) รายงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [รายงาน 1 เดือน]
   (0304) รายงานผลการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค [รายงาน 1 เดือน]
   (0305) รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ (food poisioning) [รายงาน 1 เดือน]
   (0306) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านโรคเอดส์ในแม่และเด็ก [รายงาน 6 เดือน]
   (0307) รายงานสรุปการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย [รายงาน 3 เดือน]
   (0309) รายงานการพัฒนาศักยภาพที่เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว [รายงาน 1 เดือน]
   (0310) รายงานความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) [รายงาน 3 เดือน]
   (0311) รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์/การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของศูนย์ฯ เอดส์อำเภอ [รายงาน 1 เดือน]
   (0313) รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก 0-5 ปี [รายงาน 1 เดือน]
(04) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   (0401) รายงานโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
   (0402) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค [รายงาน 1 เดือน]
   (0403) รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนจังหวัดพัทลุง (ลดปัญหาสุขภาพด้านอบายมุข / การดำเนินงานตาม พรบ.ยา, สถานพยาบาล) [รายงาน 1 เดือน]
   (0404) รายงานโครงการบริหารเวชภัณฑ์แบบเครือข่าย [รายงาน 1 เดือน]
   (0405) รายงานโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [รายงาน 1 เดือน]
   (0406) รายงานโครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ [รายงาน 1 เดือน]
(05) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (0505) รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0506) รายงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล [รายงาน 3 เดือน]
   (0507) รายงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการกลุ่มการพยาบาล [รายงาน 3 เดือน]
   (0508) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีทางการเงินฯ ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [รายงาน 1 เดือน]
   (0510) รายงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานที่กำหนด [รายงาน 3 เดือน]
   (0512) รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน [รายงาน 3 เดือน]
   (0515) รายงานการมีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
   (0516) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(โรงพยาบาล) [รายงาน 1 เดือน]
   (0517) รายงานการสำรวจความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ [รายงาน 6 เดือน]
   (0518) รายงานการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย [รายงาน 1 เดือน]
   (0519) รายงาน CASE MIXED INDEX (CMI) [รายงาน 1 เดือน]
   (0520) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุข(สอ./ศสช.) [รายงาน 6 เดือน]
(06) กลุ่มงานทันตสาธารณสุขและบริการปฐมภูมิ
   (0601) รายงานการดำเนินงานทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ [รายงาน 1 เดือน]
   (0602) รายงานการดำเนินงานโครงการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ [รายงาน 1 เดือน]
(07) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
   (0701) รายงานผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวช [รายงาน 1 เดือน]
   (0703) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม [รายงาน 1 เดือน]
   (0704) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [รายงาน 1 เดือน]
   (0705) รายงานการตรวจคัดกรองบุคคลออทิสติก ในเด็ก 0-6 ปี [รายงาน 1 เดือน]
   (0706) รายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการ [รายงาน 1 เดือน]
   (0707) รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์และการคลอด [รายงาน 1 เดือน]
   (0708) การความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ [รายงาน 1 เดือน]
   (0709) รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ [รายงาน 1 เดือน]
   (0710) รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด [รายงาน 1 เดือน]
   (0711) รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ [รายงาน 1 เดือน]
   (0712) รายงานการดำเนินงานโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน [รายงาน 3 เดือน]
   (0713) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย [รายงาน 3 เดือน]
   (0714) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองความเครียด [รายงาน 1 เดือน]
   (0715) รายงานการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. [รายงาน 3 เดือน]
   (0717) รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) [รายงาน 3 เดือน]
   (0718) รายงานการวัดรอบเอวในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0719) รายงานการดำเนินงานโภชนาการในนักเรียน [รายงาน 6 เดือน]
   (0720) รายงานความครอบคลุมการตรวจคัดกรองการขาดสารไอโอดีนในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
   (0721) รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
   (0722) รายงานวางแผนครอบครัว [รายงาน 12 เดือน]
   (0723) รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร [รายงาน 3 เดือน]
   (0724) รายงานการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน [รายงาน 1 เดือน]
   (0725) รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน [รายงาน 1 เดือน]
   (0726) รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา TSH ในเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0727) รายงานการดำเนินงานของ MCH Board ระดับจังหวัด [รายงาน 3 เดือน]
   (0728) รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว [รายงาน 1 เดือน] 
   (0729) รายงานการดำเนินงานผู้ป่วยโรคอัมพฤติ อัมพาตหรือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในผู้ป่วยใน [รายงาน 1 เดือน]
   (0731) รายงานการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน [รายงาน 1 เดือน]
   (0732) รายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า [รายงาน 1 เดือน]
   (0733) รายงานการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ [รายงาน 1 เดือน]
   (0734) รายงานผลการประเมินกระบวนการดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และยาสูบในสถานที่สาธารณะ [รายงาน 3 เดือน]
   (0735) รายงานการตรวจคัดกรองความเสียงในกลุ่มประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
   (0736) รายงานการใช้แบบบันทึกสุขภาพตนเองในนักเรียน [รายงาน 6 เดือน]
   (0738) รายงานการดำเนินงานโครงการ อสม.สายใยรัก "กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน [รายงาน 3 เดือน]
   (0741) รายงานการดำเนินงานโครงการ DPAC (Diet Physical Activity clinic) [รายงาน 3 เดือน] 
(08) กลุ่มงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
   (0801) รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย [รายงาน 1 เดือน]
   (0802) รายงานการดำเนินงานโครงการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน(HAS) [รายงาน 1 เดือน]
   (0803) รายงานการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
   (0804) รายงานการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
   (0805) รายงานการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [รายงาน 1 เดือน]
งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3127 ต่อ 138
หน้านี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว 018872 ครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 5 คน
ออกแบบและพัฒนาโดย : jirapongst@hotmail.com
Copyright © 2008 All rights reserve

Version 2010.10