หน้าแรก | รายงานกิจกรรมสาธารณสุข | รายงานประเมินผลตัวชี้วัด | รายงานอื่น ๆ (Re3-Re6)
เลือกฐานข้อมูลไม่ได้
 
รายงานข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุข
เลือกฝ่าย/กลุ่มงาน :

(01) ฝ่ายบริหารทั่วไป
  (0101) รายงานการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน [รายงาน 3 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0102) รายงานการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน / การจัดทำบัญชี ของ สสอ.,สอ. [รายงาน 1 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0103) รายงานการดำเนินงานจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม [รายงาน 1 เดือน]
  (0104) รายงานการดำเนินงานพัฒนาบุคคลากรและการจัดทำสมรรถนะบุคลากร [รายงาน 1 เดือน]
  (0105) รายงานการดำเนินงานบริหารการเงิน/การจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลชุมชน [รายงาน 1 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0106) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลทั่วไป [รายงาน 3 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0107) รายงานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต [รายงาน 1 เดือน]
  (0108) รายงานการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของหน่วยงาน [รายงาน 3 เดือน]

(02) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  (0201) รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการ คปสอ.ตามเกณฑ์มาตรฐาน [รายงาน 1 เดือน]
  (0202) รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการของ คปสอ. [รายงาน 1 เดือน]
  (0207) รายงานการบันทึกข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงานผ่านเวปไซต์ [รายงาน 1 เดือน]
  (0208) รายงานความทันเวลาของการส่งข้อมูล 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม [รายงาน 1 เดือน]
  (0209) รายงานการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา [รายงาน 1 เดือน]
  (0210) รายงานผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) [รายงาน 1 เดือน]
  (0211) รายงานผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค (รง.505) [รายงาน 1 เดือน]
  (0215) รายงานการสำรวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ [รายงาน 6 เดือน]
  (0216) รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (POC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน) [รายงาน 1 เดือน]

(03) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา
  (0301) รายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกามโรค (แบบ ก.1) [รายงาน 1 เดือน]
  (0302) รายงานการใช้ถุงยางอนามัย (ตอ.100) [รายงาน 1 เดือน]
  (0303) รายงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [รายงาน 1 เดือน]
  (0304) รายงานผลการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค [รายงาน 1 เดือน]
  (0305) รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก/สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ (food poisioning) [รายงาน 1 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0306) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านโรคเอดส์ในแม่และเด็ก [รายงาน 6 เดือน]
  (0307) รายงานสรุปการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย [รายงาน 3 เดือน]
  (0309) รายงานการพัฒนาศักยภาพที่เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว [รายงาน 1 เดือน]
  (0310) รายงานความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) [รายงาน 3 เดือน]
  (0311) รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ [รายงาน 1 เดือน]
  (0313) รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก 0-5 ปี [รายงาน 1 เดือน]

(04) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  (0401) รายงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ (การคุ้มครองผู้บริโภค) [รายงาน 1 เดือน]
  (0402) รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและธุรกิจบริการสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
  (0403) รายงานโครงการลดปัญหาสุขภาพด้านอบายมุข (การดำเนินงานตาม พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท) [รายงาน 1 เดือน]
  (0404) รายงานโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (การจัดซื้อยา) [รายงาน 1 เดือน]
  (0405) รายงานโครงการพัฒนาระบบยาในชุมชน (การควบคุมการกระจายยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม) [รายงาน 3 เดือน]
  (0406) รายงานโครงการตรวจสอบ ควบคุม กำกับสถานสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอาง [รายงาน 3 เดือน]

(05) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  (0504) รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตอาสา [รายงาน 1 เดือน]
  (0505) รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
  (0506) รายงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร [รายงาน 1 เดือน]
  (0507) รายงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการกลุ่มการพยาบาล [รายงาน 3 เดือน]
  (0508) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีทางการเงินฯ ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข [รายงาน 1 เดือน]
  (0509) รายงานการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ของโรงพยาบาล [รายงาน 1 เดือน]
  (0510) รายงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานที่กำหนด [รายงาน 3 เดือน]
  (0512) รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข [รายงาน 3 เดือน]
  (0514) รายงานการจัดทำแผนบูรณาการด้านส่งเสริมป้องกันของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP) [รายงาน 3 เดือน]
  (0515) รายงานการมีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล/เทศบาล [รายงาน 1 เดือน]
  (0516) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล [รายงาน 1 เดือน]
  (0517) รายงานการสำรวจความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ [รายงาน 3 เดือน]
  (0518) รายงานการส่งต่อผู้ป่วย [รายงาน 1 เดือน] 
  (0519) รายงาน CASE MIXED INDEX (CMI) [รายงาน 1 เดือน] 

(06) กลุ่มงานทันตสาธารณสุขและบริการปฐมภูมิ
  (0601) รายงานการดำเนินงานทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ [รายงาน 1 เดือน]
  (0602) รายงานการดำเนินงานโครงการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียมในผู้สูงอายุ [รายงาน 1 เดือน]

(07) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  (0701) รายงานผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวช [รายงาน 1 เดือน]
  (0702) รายงานการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด [รายงาน 1 เดือน]
  (0703) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม [รายงาน 1 เดือน]
  (0704) รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [รายงาน 1 เดือน]
  (0705) รายงานการตรวจคัดกรองบุคคลออทิสติก ในเด็ก 0-6 ปี [รายงาน 1 เดือน]
  (0706) รายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการ [รายงาน 1 เดือน]
  (0707) รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์และการคลอด [รายงาน 1 เดือน]
  (0708) การความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ [รายงาน 1 เดือน]
  (0709) รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ [รายงาน 1 เดือน]
  (0710) รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด [รายงาน 1 เดือน]
  (0711) รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ [รายงาน 1 เดือน]
  (0712) รายงานการดำเนินงานโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน [รายงาน 3 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0713) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย [รายงาน 3 เดือน]
  (0714) รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองความเครียด [รายงาน 1 เดือน]
  (0717) รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) [รายงาน 3 เดือน]
  (0718) รายงานการวัดรอบเอวในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ มีนาคม 2553) [รายงาน 1 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0719) รายงานการดำเนินงานโภชนาการในนักเรียน [รายงาน 6 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0720) รายงานความครอบคลุมการตรวจคัดกรองการขาดสารไอโอดีนในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
  (0721) รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา [รายงาน 12 เดือน]
  (0722) รายงานวางแผนครอบครัว [รายงาน 12 เดือน]
  (0723) รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร [รายงาน 3 เดือน]
  (0724) รายงานการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
  (0725) รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน [รายงาน 1 เดือน]
  (0726) รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา TSH ในเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
  (0727) รายงานการดำเนินงานของ MCH Board ระดับจังหวัด [รายงาน 1 เดือน]
  (0728) รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว [รายงาน 1 เดือน]
  (0729) รายงานการดำเนินงานผู้ป่วยโรคอัมพฤติ อัมพาตหรือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในผู้ป่วยใน [รายงาน 1 เดือน]
  (0731) รายงานการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน [รายงาน 1 เดือน] รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
  (0732) รายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า [รายงาน 1 เดือน]
  (0733) รายงานการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ [รายงาน 1 เดือน]
  (0734) รายงานผลการประเมินกระบวนการดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และยาสูบในสถานที่สาธารณะ [รายงาน 1 เดือน]
  (0735) รายงานการตรวจคัดกรองความเสียงในกลุ่มประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป [รายงาน 1 เดือน]
  (0736) รายงานการใช้แบบบันทึกสุขภาพตนเองในนักเรียน [รายงาน 6 เดือน]
  (0738) รายงานการดำเนินงานโครงการ อสม.สายใยรัก "กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน [รายงาน 3 เดือน]
  (0739) รายงานผลการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน (สุขภาพดีวิถีไทย) [รายงาน 1 เดือน]
  (0740) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) [รายงาน 1 เดือน]

(08) กลุ่มงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  (0801) รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย [รายงาน 1 เดือน]
  (0802) รายงานการดำเนินงานโครงการส้วมสะอาดได้มาตรฐาน(HAS) [รายงาน 1 เดือน]
  (0803) รายงานการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]
  (0804) รายงานการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ [รายงาน 1 เดือน]