หน้าแรก | ข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุข | รายงานประเมินผลตัวชี้วัด | ค้นหาข้อมูล
เลือกฐานข้อมูลไม่ได้
 
รายงานกิจกรรมสาธารณสุข และ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2552
0101 รายงานการดำเนินงานการจัดระบบควบคุมภายใน (รายงาน 1 เดือน)
0102 รายงานการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน / การจัดทำบัญชี ของ สสอ.,สอ. (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0103 รายงานการดำเนินงานจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม (รายงาน 1 เดือน)
0104 รายงานการดำเนินงานพัฒนาบุคคลากรและการจัดทำสมรรถนะบุคลากร (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0105 รายงานการดำเนินงานบริหารการเงิน/การจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลชุมชน (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0106 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลทั่วไป (รายงาน 3 เดือน)
0107 รายงานการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต (รายงาน 1 เดือน)
0108 รายงานการดำเนินงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของหน่วยงาน (รายงาน 3 เดือน) 
0201 รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการ คปสอ.ตามเกณฑ์มาตรฐาน (รายงาน 1 เดือน)
0202 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการของ คปสอ. (รายงาน 1 เดือน)
0206 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลชุมชน (รายงาน 1 เดือน)
0207 รายงานการบันทึกข้อมูลมาตรการประหยัดพลังงานผ่านเวปไซต์ (รายงาน 1 เดือน)
0208 รายงานความทันเวลาของการส่งข้อมูล 12 แฟ้ม, 18 แฟ้ม (รายงาน 1 เดือน)
0209 รายงานการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา (รายงาน 1 เดือน)
0210 รายงานผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (รง.504) (รายงาน 1 เดือน)
0211 รายงานผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค (รง.505) (รายงาน 1 เดือน)
0215 รายงานการสำรวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงรายสถานบริการ (รายงาน 6 เดือน)
0216 รายงานข้อมูลสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (POC) ด้านสาธารณสุข (การให้บริการผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน) (รายงาน 1 เดือน)
0301 รายงานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกามโรค (แบบ ก.1) (รายงาน 1 เดือน)
0302 รายงานการใช้ถุงยางอนามัย (ตอ.100) (รายงาน 1 เดือน)
0303 รายงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (รายงาน 1 เดือน)
0304 รายงานผลการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (รายงาน 1 เดือน)
0305 รายงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (รายงาน 1 เดือน)
0306 รายงานผลการดำเนินงานโรคเอดส์ในแม่และเด็ก (รายงาน 12 เดือน)
0307 รายงานสรุปการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (รายงาน 3 เดือน)
0308 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก (รายงาน 1 เดือน)
0309 รายงานการพัฒนาศักยภาพที่เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (รายงาน 1 เดือน)
0310 รายงานความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) (รายงาน 3 เดือน)
0311 รายงานการรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ (รายงาน 1 เดือน)
0312 รายงานการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ (รายงาน 1 เดือน)
0313 รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็ก 0-5 ปี (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0401 รายงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ (การคุ้มครองผู้บริโภค) (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0402 รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและธุรกิจบริการสุขภาพ (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0403 รายงานโครงการลดปัญหาสุขภาพด้านอบายมุข (รายงาน 1 เดือน)
0404 รายงานโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (การจัดซื้อยา) (รายงาน 1 เดือน)
0405 รายงานโครงการพัฒนาระบบยาในชุมชน (การควบคุมการกระจายยาที่มีความเสี่ยงไปใช้ไม่เหมาะสม) (รายงาน 3 เดือน) 
0406 รายงานโครงการตรวจสอบ ควบคุม กำกับสถานสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และการควบคุมการจำหน่ายเครื่องสำอาง (รายงาน 3 เดือน) 
0407 รายงานจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายงาน 1 เดือน) 
0408 รายงานการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย/ทะเบียนภูมิปัญญาเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย (รายงาน 3 เดือน) 
0504 รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตอาสา (รายงาน 1 เดือน)
0505 รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0506 รายงานการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0507 รายงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการกลุ่มการพยาบาล (รายงาน 3 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0508 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลตามดัชนีทางการเงินฯ ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายงาน 3 เดือน) 
0509 รายงานการตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน (e-claim) ของโรงพยาบาล (รายงาน 1 เดือน) 
0510 รายงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานที่กำหนด (รายงาน 3 เดือน) 
0511 รายงานการเข้าถึงหน่วยบริการปฐมภูมิของประชาชนในเขตเมือง (รายงาน 1 เดือน) 
0512 รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข (รายงาน 3 เดือน) 
0513 รายงานการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2552 (รายงาน 3 เดือน) 
0514 รายงานการจัดทำแผนบูรณาการด้านส่งเสริมป้องกันของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ (CUP) (รายงาน 3 เดือน) 
0515 รายงานการมีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล/เทศบาล (รายงาน 1 เดือน) 
0516 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล (รายงาน 1 เดือน) 
0701 รายงานผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวช (รายเดือน) (รายงาน 1 เดือน)
0702 รายงานการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (รายงาน 1 เดือน)
0703 รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (รายงาน 1 เดือน)
0704 รายงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (รายงาน 1 เดือน)
0705 รายงานการตรวจคัดกรองบุคคลออทิสติก ในเด็ก 0-6 ปี (รายงาน 1 เดือน)
0706 รายงานผลการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการ (รายงาน 1 เดือน)
0707 รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์และการคลอด (รายงาน 1 เดือน)
0708 การความครอบคลุมการตายในช่วงอายุต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ (รายงาน 1 เดือน)
0709 รายงานผลการปฏิบัติงานเจาะโลหิตเพื่อหาภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ (รายงาน 1 เดือน)
0710 รายงานผลการปฏิบัติงานภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด (รายงาน 1 เดือน)
0711 รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ (รายงาน 1 เดือน)
0712 รายงานการดำเนินงานโภชนาการเด็ก 0-72 เดือน (รายงาน 3 เดือน)
0713 รายงานผลการปฏิบัติงานคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (รายงาน 3 เดือน)
0714 รายงานผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิต (รายงวด 3 เดือน) (รายงาน 3 เดือน)
0715 รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินภาวะซึมเศร้าในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป (รายงาน 3 เดือน)
0716 การตรวจคัดกรองเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป (รายงาน 3 เดือน)
0717 รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) (รายงาน 3 เดือน)
0718 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวัดรอบเอว ตามตัวชี้วัดกรมอนามัย (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0719 รายงานการดำเนินงานโภชนาการในนักเรียน (รายงาน 6 เดือน)
0720 รายงานความครอบคลุมการตรวจคัดกรองการขาดสารไอโอดีนในนักเรียนประถมศึกษา (รายงาน 12 เดือน)
0721 รายงานความครอบคลุมการตรวจหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษา (รายงาน 12 เดือน)
0722 รายงานวางแผนครอบครัว (รายงาน 12 เดือน)
0723 รายงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (รายงาน 3 เดือน)
0724 รายงานการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (รายงาน 1 เดือน)
0725 รายงานผลการสำรวจการใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพในครัวเรือน (รายงาน 1 เดือน)
0726 รายงานผลการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา TSH ในเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป (รายงาน 1 เดือน)
0727 รายงานการดำเนินงานของ MCH Board ระดับจังหวัด (รายงาน 1 เดือน)
0728 รายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (รายงาน 1 เดือน)
0729 รายงานการดำเนินงานผู้ป่วยโรคอัมพฤติ อัมพาตหรือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในผู้ป่วยใน (รายงาน 1 เดือน)
0730 รายงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอัมพฤติ/อัมพาต ระดับจังหวัด (รายงาน 1 เดือน)
0731 รายงานการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รายงาน 1 เดือน) รายการข้อมูลนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
0732 รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (รายงาน 1 เดือน)
0733 รายงานการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ (รายงาน 1 เดือน)
0734 รายงานการจัดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ ระดับจังหวัด (รายงาน 1 เดือน)
0735 รายงานการตรวจคัดกรองความเสียงในกลุ่มประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป (รายงาน 1 เดือน)
0736 รายงานการใช้แบบบันทึกสุขภาพตนเองในนักเรียน (รายงาน 6 เดือน)
0738 รายงานการดำเนินงานโครงการ อสม.สายใยรัก "กองทัพนมแม่" ระดับครัวเรือน (รายงาน 3 เดือน)