ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “…การรู้จักรับผิด คือ การยอมรับว่า สิ่งที่ตนทำมีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะเหตุใด ข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้รู้จักพิจารณาการกระทำของตน พร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจัง เป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไข การกระทำและความผิดพลาดต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้...”
      พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2528
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. การมอบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงานต่าง ๆ    
    4.1 การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุฟันดี ประจำปี 2565

           ตามที่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุฟันดี ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนวัยสูงอายุและวัยอื่น ๆ โดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุฟันดีและจัดการประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น
           ขอมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ แก่นางสำเร็จ ตลาสุข อายุ 73 ปี จากอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
    4.2 การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติด้านต่าง ๆ
           4.2.1 มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2564
                     - บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด
                     - บริษัทพัทลุงพาราเท็กซ์ จำกัด
                     - บริษัทพัทเท็กซ์ ทีทีอาร์  จำกัด

           4.2.2 มอบเกียรติบัตรสถานที่ทำงานต้านโควิด-19 ในฐานวิถีใหม่ ปี 2564
                     - บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกร)
                     - บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปไก่)
           4.2.3 มอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2564
                     - โรงพยาบาลปากพะยูน
                     - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
                     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ
           4.2.4 มอบเกียรติบัตรรับรองการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในฐานวิถีใหม่
                     - โรงพยาบาลพัทลุง
           4.2.5 มอบเกียรติบัตรรับรองการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ
                     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบอนต่ำ อำเภอป่าบอน

  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด    
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2565    
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็บไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤตของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................    
4.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................    
4.4 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.4.1 ...........................................
 
4.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
      4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
               1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      4.6.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
               1) การดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา กัญชง หลังปลดล็อกกัญชา กัญชง (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)  
               2) การเพิ่มปริมาณการใช้เนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ที่ได้มาตรฐาน GAP/อินทรีย์/ปศุสัตว์ OK ในโรงพยาบาล (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)  
               3) ความคืบหน้าการสร้างความรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเว็บไซต์ อย. สคูล พัทลุง (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3)  
      4.6.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนางจุรินทร์ เจริญผล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
               1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)  
               2) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.2)  
               3) (ร่าง) แผนและกำหนดการ การนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.3)  
      4.6.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
               1) ความก้าวหน้าการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ...........................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุนทร อรุณโณ นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

  1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
  2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
  3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 474