ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 4/2565 วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “…ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำ ก็อาจก่อความเสียหายทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ ...”
      พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 กรกฎาคม 2540
กลุ่มกฎหมาย
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด    
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2565    
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็บไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤตของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 การออกหนังสือรับรองการตาย โดย พญ.สศิริ ดิลกธราดล (1-3 นาที)    
      4.1.2 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)  
      4.2.2 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 เมษายน 2565 (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)  
      4.2.3 แนวทางการให้วัคซีน COVID-19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5-17 ปี (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)  
      4.2.4 ...........................................
 
4.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................    
4.4 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.4.1 ...........................................
 
4.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
      4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
               1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
               1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)  
               2) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) คปสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)  
      4.6.3 กลุ่มกฎหมาย โดยนางสาวอรกวี ข้องรัก
กลุ่มกฎหมาย
               1) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)

ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 (ค่าเป้าหมาย > ร้อยละ 56)
ภาพรวมจังหวัด : ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ = 65.22 และร้อยของหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ = 34.78
- ผ่านเกณฑ์          จำนวน 15 หน่วย
- ไม่ผ่านเกณฑ์      จำนวน   8 หน่วย  ดังนี้
    1. สสอ.กงหรา ได้คะแนน  21.74
    2. สสอ.ควนขนุน ได้คะแนน  36.96
    3. สสอ.ป่าบอน ได้คะแนน  21.74
    4. สสอ.ปากพะยูน ได้คะแนน  21.74
    5. สสอ.เมืองพัทลุง ได้คะแนน  21.74
    6. รพ.กงหรา ได้คะแนน  26.09
    7. รพ.ศรีบรรพต ได้คะแนน  54.78
    8. รพ.ศรีนครินทร์ ได้คะแนน  48.26

สำหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่าน ขอให้ดำเนินการในไตรมาสต่อไป เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนด
 
      4.6.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
               1) ความก้าวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณากำหนด คปสอ. เพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 (เอกสารหมายเลข 7.1) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุนทร อรุณโณ นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

  1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
  2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
  3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 749