ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “…งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป...”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 2558
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด    
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2565    
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 มาตรการเปลี่ยนโรค COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น และข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)  
      4.2.2 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 มีนาคม 2565 (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)  
      4.2.3 การจัดงานรณรงค์การฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้สูงอายุ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)  
      4.2.4 ...........................................
 
4.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................    
4.4 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.4.1 ...........................................
 
4.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
      4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
               1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
               1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)  
               2) การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)  
               3) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3) เอกสารหมายเลข 4.3  
               4) สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.4) เอกสารหมายเลข 4.4  
               5) ระบบหนังสือรับรองการตาย eMDC เขตสุขภาพที่ 12 (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.5) เอกสารหมายเลข 4.5  
      4.6.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายพินิจสินธุ์  เพชรมณี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
               1) รูปแบบการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)  
      4.6.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดย นายณัษฐ์พงศ์ พัฒนพงศ์   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
               1) การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 และสถานการณ์ AEFI (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)  
      4.6.5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
               1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.1)  
               2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.2)  
               3) หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.3)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาย้ายข้ามจังหวัด รอบ 1 สิงหาคม 2565 โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข 8.1) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5.2 ...........................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุนทร อรุณโณ นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

  1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
  2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
  3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 717