ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “…ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น...”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 กรกฎาคม 2535
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4. การมอบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงานต่าง ๆ    
    4.1 มอบประกาศและเข็มเชิดชูเกียรติ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563

1) เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั้น 5 จำนวน 10 ราย

 1. นายวิรัด ลายเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลชะรัด
 2. นายวีรยุทธ สงทับ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลแม่ขรี
 3. นางอารีย์ ศรีวิลัย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลนาขยาด
 4. นายถวัลย์ พลายแสง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 5. นายสมศักดิ์ เทพเพชร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลบางแก้ว
 6. นายสาโรจน์ จันทร์น้อย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลนาโหนด
 7. นายวุฒิฉัตร สัจจะบุตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ
 8. นางศิริลักษณ์ ศุภสิริพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาชัยสน
 9. นางวนิดา ชูเกื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาชัยสน
 10. นางวราพรรณ อินทองช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตะโหมด

2) เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญชั้น 4 จำนวน 6 ราย

 1. นายจำลอง ศรีทวี อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ เทศบาลตำบลตำนาน
 2. นายวิทยา ไชยทองรักษ์ ผู้สนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ
 3. นายปริวัตร คงสุด ผู้สนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.พัทลุง
 4. นางพัทธนันท์ เหล็มปาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าบอน
 5. นางสาวรัตนา สิริโสภณวรกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลควนขนุน
 6. นายอธิวัฒน์ ขุนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อบต. ชะมวง
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

    4.2 มอบเกียรติบัตรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค

 1. นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ อำเภอป่าบอน
 2. นายจิรวัฒน์ กลิ่นเขียว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดินแดง อำเภอป่าบอน
 3. นางสาวเกวลิน จีนเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก อำเภอป่าบอน
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด    
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2565    
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................    
4.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (3 - 5 นาที)    
      4.3.2 ...........................................    
4.4 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.4.1 ...........................................
 
4.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
      4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
               1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)  
      4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
               1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
               2) การนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)  
               3) กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)  
               4) ระบบ Digital Health Platform จังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.4)  
      4.6.3 กลุ่มกฎหมาย โดยนางสาวอรกวี ข้องรัก   กลุ่มกฎหมาย

               1) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

                   ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 (ค่าเป้าหมายระดับ 5)

                   ภาพรวมจังหวัด : ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ระดับ 5 = 82.61  และร้อยของหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 = 17.39
      - ผ่านเกณฑ์ จำนวน 19 หน่วย
      - ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

 1. รพ.พัทลุง ได้คะแนน ระดับ 3.00
 2. สสอ.ตะโหมด ได้คะแนน ระดับ 4.00
 3. สสอ.บางแก้ว ได้คะแนน  ระดับ 4.00
 4. สสอ.ศรีนครินทร์ ได้คะแนน ระดับ 0.00 **ไม่ยืนยันการส่งข้อมูล
สำหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่าน ขอให้ดำเนินการในไตรมาสต่อไป เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนด
      4.6.4 งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยนางณัฐชญา รามจันทร์   งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

               1) สรุปผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากกรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา และได้รับประกาศนียบัตร ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเพชร คะแนน 100 คะแนนเต็ม
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเพชร คะแนน 100 คะแนนเต็ม
 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด ประกาศนียบัตร หน่วยงานระดับอำเภอที่ร่วมขับเคลื่อน และขยายการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชนในเขต 12 ให้ได้มาตรฐาน
 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประกาศนียบัตร หน่วยงานระดับจังหวัดที่ร่วมขับเคลื่อนและขยายการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชนในเขต 12 ให้ได้มาตรฐาน   
 
      4.6.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
               1) หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 บริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุนทร อรุณโณ นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 599