ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 9/2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2545
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. การมอบประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงานต่าง ๆ    
    4.1 พิธีการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          - พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
          - พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ คปสอ. (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ)
          - พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ใน สสจ.พัทลุง
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
    4.2 การบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมจังหวัดพัทลุง ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 12 สงขลา  โรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง, โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง และประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดพัทลุง   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
     4.3 การมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับเขต ประจำปี 2564 และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
           1) ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่นระดับจังหวัด
               นางจวน มากปราง ผู้สูงอายุจากตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
           2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่นระดับจังหวัด
               นางนพรัตน์ ชูขวัญทอง Caregiver ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
           3) ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับจังหวัด
               ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านปากคลอง ตำบลปากคลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
           4) นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่ นวัตกรรมเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยแกนนำสุขภาพ ครอบครัว และชุมชน ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
           5) ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ดีเด่นระดับจังหวัด
               ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
           6) ผลงานดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ประเภทผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น
               นางรสสุคนธ์ ศรีใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าปลวกร้อน ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
           7) การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง คือ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
           8) การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ
     4.4 การมอบโล่รางวัลองค์กรดีเด่น บุคคลดีเด่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2564 โดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้   
           1) โล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2564 ได้แก่ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
           2) โล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2564 ได้แก่ นางสาวประไพ ทองเชิญ 
           - มอบประกาศนียบัตรรับรอง GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564 ให้แก่โรงพยาบาล ดังนี้
           1) ประกาศนียบัตรรับรองระดับดีมาก-พลัส จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
               1.1 โรงพยาบาลพัทลุง
               1.2 โรงพยาบาลควนขนุน
               1.3 โรงพยาบาลเขาชัยสน
               1.4 โรงพยาบาลบางแก้ว
               1.5 โรงพยาบาลปากพะยูน
               1.6 โรงพยาบาลป่าบอน
               1.7 โรงพยาบาลตะโหมด
               1.8 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
           2) ประกาศนียบัตรรับรองระดับดีมาก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
               1. โรงพยาบาลกงหรา
               2. โรงพยาบาลศรีบรรพต
               3. โรงพยาบาลป่าพะยอม
           - มอบป้ายรับรองตลาดนัดน่าซื้อ กรมอนามัย ได้แก่ 
           1) หลาดใต้โหนด
           - มอบป้ายรับรอง Street Food Good Health ได้แก่
           1) ถนนคนเดินเทศบาลเมืองพัทลุง
  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
     4.5 การมอบเกียรติบัตร การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาในโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 12 โดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 90 โรงพยาบาล การประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัดพัทลุง มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพ จำนวน 3 โรงพยาบาล คือ  
           1) โรงพยาบาลพัทลุง
           2) โรงพยาบาลบางแก้ว
           3) โรงพยาบาลตะโหมด
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
     4.6 การมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมทีมโรงพยาบาลสนามโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดังรายนามต่อไปนี้ 
           1) นายพิพิชฐพร ชุมพาที พนักงานขับรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง        
           2) นายจิระเดช เหมือนเส็น พนักงานขับรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง        
           3) นายประจวบ มีแดง พนักงานเกษตรพื้นฐาน รพ.ป่าบอน        
           4) นางอาทิตยา มาศศรี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.เขาชัยสน   
           5) นางปทุมา กรกฎ ประชาสัมพันธ์ รพ.เขาชัยสน     
           6) นางสาวชนาภา ชูทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เขาชัยสน  
           7) นางอัจฉรา เสียมไหม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เขาชัยสน  
           8) นายจิรวัฒน์ รามจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ศรีนครินทร์ฯ
           9) นางสาวปพิชญา สุขสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ตะโหมด   
           10) นางสุวิมล ขุนล่ำ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รพ.ตะโหมด 
           11) นางพจนีย์ ช่วยคุ้ม ยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าพะยอม
           12) นางชะอ้น ส่งแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
           13) นางปัญญนาถ สุทเธนทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
           14) นางตรีภัทร คงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโตระ      
           15) นางจันทนา พรหมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บางแก้ว  
           16) นางจริญญา ทองหนูนุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าพะยอม
           17) นางสาวอนันตรา เพชรเจริญทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปากพะยูน
           18) นางสาวปทิตตา วิหะกะรัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ป่าบอน
           19) นายพศุตม์ พานิชกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บางแก้ว
           20) นางสาวธนิดา เสริมแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีบรรพต
           21) นางสาวพลอยพิณ จุรุพันธุ์ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บางแก้ว
  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
     4.7 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต Phatthalung Provincial Public Health Office Together Against Corruption” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด    
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564    
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
      3.1.3 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค โควิด- 19 (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) (เอกสารประกอบ)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................    
4.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รก. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................    
4.4 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.4.1 ...........................................
 
4.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 การติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)  
4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายอนิรุธ นาคะวิโรจน์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

      1) ร่าง กำหนดการการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ 1/2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 

      2) แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)

 

      3) หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)

 

4.6.3 กลุ่มกฎหมาย โดยนางสาวอรกวี ข้องรัก
      1) กำหนดการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินการงาน ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

กลุ่มกฎหมาย
4.6.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
      1) ผลการจัดสรรอัตราตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)  
4.6.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยนายมานพ รามทอง          กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
      1) นำเสนอ COVID Free Area : ระบบการเฝ้าระวังฯ ของ บ.เบทาโกร (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ประจำปี 2565 โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข 7.1) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5.2 ...........................................    
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุนทร อรุณโณ นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

  1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
  2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
  3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 685