ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก ที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูดจะทำ หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใด ๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้ คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้อง ก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางเพราะไม่มีอคติ สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุด ของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำ ในวงงานต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต... ”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2527
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

4.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรการขับเคลื่อน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. อำเภอที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ระดับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 คือ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 2. อำเภอที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 คือ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 3. อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 คือ อำเภอบางแก้ว
 4. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 คือ โรงพยาบาลบางแก้ว
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 คือ
      5.1 เทศบาลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
      5.2 เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
      5.3 เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
      5.4 เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
      5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
      5.6 เทศบาลตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
      5.7 เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
      5.8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
      5.9 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
      5.10 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 6. โล่จังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 คือ จังหวัดพัทลุง และในปี 2562 มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) ระดับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมอนามัยไม่สามารถจัดพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าวฯ ได้ และมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบเกียรติบัตรฯ คือ โรงพยาบาลพัทลุง
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มอบเกียรติบัตรผลการประกวดผลงานวิชาการดีเด่น เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2564 จำนวน 12 เรื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลงานประเภทงานวิจัย

 1. หน่วยงาน รพช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิด ในจังหวัดภาคใต้แห่งหนึ่งของประเทศไทย
  ผู้นำเสนอคือ ทพ.ชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
 2. หน่วยงาน สสอ. รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมและป้องกันวัณโรคในชุมชน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  ผู้นำเสนอคือ นายเด่นดัง จำเริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 3. หน่วยงาน สสอ. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง การประเมินสภาวะสุขภาพจิต ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพัทลุง ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ผู้นำเสนอคือ นายณัฐสิทธิ์ สองเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ผลงานประเภท R2R

 1. หน่วยงาน รพช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยการมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในผู้ป่วยวัณโรค อำเภอควนขนุน
  ผู้นำเสนอคือ นางทัศนีย์ เภาทอง เภสัชกรชำนาญการ รพ.ควนขนุน
 2. หน่วยงาน สสอ. รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เปรียบเทียบผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยอัศวินน้อย อสม. ของ รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง
  ผู้นำเสนอคือ นายปิยเรศ  คงพรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ. กงหรา จ.พัทลุง

ผลงานประเภท CQI (Clinic)

 1. หน่วยงาน รพช. รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด ในมารดาผ่าตัดคลอดของโรงพยาบาลควนขนุน  
  ผู้นำเสนอคือ นางสาวมณีรัตน์ พรหมคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. ควนขนุน
 2. หน่วยงาน รพช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง การพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  ผู้นำเสนอคือ นางสุภิตา ทองขำ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ. เขาชัยสน
 3. หน่วยงาน รพ.สต./PCU รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วม ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  ผู้นำเสนอคือ นางเพ็ญนภา จันทรกรัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต. บ้านแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผลงานประเภท CQI (Non-Clinic)

 1. หน่วยงาน รพช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง พัฒนาระบบการตรวจสุขภาพเชิงรับ
  ผู้นำเสนอคือ นางสุรัชวดี รักด้วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ควนขนุน
 2. หน่วยงาน รพ.สต./PCU รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  ผู้นำเสนอคือ นายไชยวุฒิ ชนะพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต. ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 3. หน่วยงาน สสอ. รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยกลไก พชอ. อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  ผู้นำเสนอคือ นายเด่นดัง จำเริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ผลงานประเภท HNA สาขา Service Plan

 1. หน่วยงาน สสจ. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง การศึกษากระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยง การใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชน ของจังหวัดพัทลุง
  ผู้นำเสนอคือ นางฐิติมา ทองสังข์ เภสัชกรชำนาญการ สสจ.พัทลุง

โล่ประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ประเภทคะแนนรวม คือ จังหวัดพัทลุง
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

4.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข มอบรางวัล และประกาศนียบัตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. มอบรางวัล "ขวัญใจมหาชน Popular vote" จากการประชุมวิชาการ fda health literacy conference 2021 เป็นเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ เครือข่าย บวร.ร. ชุมชนหานโพธิ์ (รพ.สต.หานโพธิ์)  จำนวน 1 เครื่อง
 2. มอบประกาศนียบัตร จาก อย. ให้กับเครือข่ายที่ดำเนินงาน บวร.ร. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์
  2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
  3. โรงพยาบาลเขาชัยสน
  4. วัดจรณาราม
  5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)
 3. มอบเกียรติบัตร ให้แก่ โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่
  อำเภอควนขนุน
  1. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
  2. โรงเรียนวัดเขาทอง (ชนปากคลอง)
  3. โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
  อำเภอเมืองพัทลุง
  1. โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา)
  อำเภอปากพะยูน
  1. โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
  อำเภอเขาชัยสน
  1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)
  2. โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว)
  3. โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
  อำเภอบางแก้ว
  1. โรงเรียนวัดนาหม่อม
  2. โรงเรียนวัดนาปะขอ
  3. โรงเรียนวัดรัตนวราราม
  4. โรงเรียนวัดปัณณาราม
  5. โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
 4. มอบเกียรติบัตรกิจกรรมขยายพันธุ์ต้นกล้ากัญชาทางการแพทย์จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ให้แก่ อสม.โดย อสม. ที่ผ่านการอบรมมีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง
  1. อสม. ของอำเภอ ป่าพะยอม
  2. อสม. ของอำเภอ กงหรา
  3. อสม. ของอำเภอ ตะโหมด
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด    
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2564    
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงาน การประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2564
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียน เป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัด แต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................    
4.3 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 การย้ายของบุคลกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง    
      4.4.2 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)  
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
      1) งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      2) สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)  
      3) สรุปตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (MOU รอบ 11 เดือน) (1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64) (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)  
      4) สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.4)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
      1) พิจารณาการย้ายของข้าราชการ ข้ามจังหวัด    
5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

      1) พิจารณาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 4.2)

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

      1) หารือเรื่องการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 522