ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่ง ของการพัฒนาประเทศ ไม่มีประเทศใดในโลกจะเจริญก้าวหน้า ได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากประชากรในประเทศนั้น ๆ ยังมีสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีพอ”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2539 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2540
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

            1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
                นางเขมมิกา ขำทิพย์ ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
                รพ.สต.บ้านไพ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
            2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
                นางสุภาวดี จีนจาม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                รพ.สต.บ้านน้ำตก อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
            3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
                นางพรทิพย์ ดำเนียม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
                รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6. ผลการดำเนินงานตาม MOU ที่ทำร่วมกัน ระหว่าง ม.ทักษิณ กับ สสจ.พัทลุง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด    
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มิ.ย. 2564    
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5-10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ
(1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2)
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัดพัทลุง (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.3)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................
 
4.3 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)  
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
      1) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      2) สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)  
      3) การประกวดผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)  
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นางสุพร พรหมมาศ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
      1) การเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ปี 64      
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ...........................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

  1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
  2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
  3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 698