ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 มิถุนายน พ.ศ. 2497
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด มอบประกาศนียบัตรพื้นที่ต้นแบบ ดูแลกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพจิต ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ผ่าน อสม. ออนไลน์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 แห่ง คือ

  • ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (1-3 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด – 19 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)  
      4.2.2 ...........................................
 
4.3 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      2) หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)  
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
      1) กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)  
      2) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)  
      3) สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3)  
4.7.3 กลุ่มงานกฎหมาย โดย นางสาวอรกวี ข้องรัก   กลุ่มงานกฎหมาย
     1) การดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
         1. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานย่อย ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงภายในกำหนดเวลา ตามที่ สสจ.พัทลุง แจ้งไป (เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานย่อยชี้แจงข้อเท็จจริงล่าช้า ทำให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ต้องเร่งรัดมายัง สสจ.พัทลุงบ่อยครั้ง)
         2. กรณีหน่วยงานย่อยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ สสจ.พัทลุง กำหนด ให้ขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร มายัง สสจ.พัทลุง เพื่อจะได้ขอขยายระยะเวลา ไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ต่อไป (โดยให้แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียนด้วยว่า อยู่ในขั้นตอนใด)      
   
     2) การดำเนินงาน ITA ในปีงบประมาณ 2564 (เอกสารหมายเลข 5.1)
         สสจ.พัทลุง ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนงานบูรณาการ ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทั้งสิ้น 43,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 งวด โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ดังนี้

         1. ใช้ในการตรวจราชการและนิเทศงาน ของผู้นิเทศงานระดับจังหวัด
         2. ใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ของผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ
         3. ใช้ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 92

         โดยงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายตามภารกิจที่กำหนดไว้ ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปใช้ สำหรับแผนงานพื้นฐาน แผนงานบุคลากร หรือแผนงานอื่นใด

         งวดที่ 1 ดำเนินการโอนงบประมาณร้อยละ 55 ในเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 23,650 บาท ซึ่งได้รับแจ้งการจัดสรรมาแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่ง สสจ.พัทลุง ได้กำหนดแผนการดำเนินงานบริหารจัดการ โดยจัดสรรให้แต่ละอำเภอเป็นเงิน จำนวน 2,150 บาท เพื่อใช้จ่าย โดยกำหนดให้จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ อาจกำหนดรูปแบบข้อความและรูปภาพ ตามความเหมาะสม

         งวดที่ 2 ดำเนินการโอนงบประมาณร้อยละ 45 ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง สสจ. พัทลุง จะดำเนินการจัดประชุมในภาพรวม เมื่อได้รับการจัดสรรเงินมาแล้ว จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ในโอกาสต่อไป

 
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นางสุพร พรหมมาศ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
      1) การมอบอำนาจ พตส. (1 - 3 นาที) (เอกสารหมายเลข 6.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ...........................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

  1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
  2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
  3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 96