ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      “ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวย ๆ งาม ๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย”

      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    
5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

     5.1.1 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  - นายสิทธิชัย พันเศษ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  - นางอุราภรณ์ ไชยวรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
  - นางสุดใจ ปานแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ในนิคมฯ บ้านลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

     5.1.2 มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ตามลำดับ ดังต่อไปนี้     

     1) โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
          1. โรงพยาบาลเขาชัยสน
          2. โรงพยาบาลบางแก้ว
          3. โรงพยาบาลศรีบรรพต

     2) โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563 จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
          1. โรงพยาบาลกงหรา
          2. โรงพยาบาลควนขนุน
          3. โรงพยาบาลตะโหมด
          4. โรงพยาบาลป่าบอน
          5. โรงพยาบาลป่าพะยอม
          6. โรงพยาบาลปากพะยูน
          7. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

5.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2563

 1. นายปรีชา ฤทธิ์ทอง ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลพัทลุง
 2. นางพรชนก เจนศิริศักดิ์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 3. นางผาสุก ผอมสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์
 4. นางรสสุคนธ์ ศรีใส ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง
  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานดีเด่น การป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ประเภทประเมินรับรอง “ระดับทองแดง” ประจำปี 2563 จำนวน 7 แห่ง ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 1. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 2. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพูด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 3. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 4. ทีมผู้ก่อการดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะจังกระ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 5. ทีมผู้ก่อการดีชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 6. ทีมนาปะขอก่อการดี อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 7. ทีมผู้ก่อการดีตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังวัดพัทลุง
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2564
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบการส่งต่อ (Refer back) โดย พญ.สศิริ ดิลกธราดล (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)  
      4.1.2 ...........................................
 
4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................
 
4.3 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      2) ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด QOF ของจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
 
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
      1) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564  (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)  
      2) สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัด คำรับรองปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 4.2)  
4.7.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนายสมคิด ฤทธิศักดิ์   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
      1) สรุปผลการดำเนินงานก้าวท้าใจ Season 3 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ...........................................
 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้
    1.1 การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
    1.2 การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 668