ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ”

      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ วังไกลกังวล วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน, องค์กร และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รายละเอียดดังนี้

 1. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ คือ
  ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  - เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่
  1) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
  2) โรงพยาบาลเขาชัยสน
  3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง เข้าประกวดระดับเขตสุขภาพที่ 12 คือ
  นส.กฤติยา หนูเจริญ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลเขาชัยสน         
  - ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดพัทลุง คือ  
  นส.ปภิลณัช นิลมาก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         
  บ้านปากคลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 3. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 
  การแพทย์ทางเลือก
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป คือ
  โรงพยาบาลพัทลุง
 4. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 
  การแพทย์ทางเลือก
  - ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโรงพยาบาลชุมชน คือ
  โรงพยาบาลปากพะยูน
 5. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน                 
  และการแพทย์ทางเลือก
  - ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คือ    
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโตนด
 6. หมอไทยดีเด่นแห่งชาติตัวแทนจังหวัดพัทลุง คือ
  - นายลาภ สุขทอง หมอกระดูกและเส้นเอ็น
  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
     5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  - นายธีรยุทธ คงทองสังข์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  - นางบุปผา เก้าคุณากร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  - นายชลิต เกตุแสง ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
  - นายกวิน กลับคุณ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ)    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ม.ค. 2564 (เอกสารหมายเลข 1.1)
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็บไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2563 วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัด แต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3.4 แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)  
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 การเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระยะที่ 1 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.5)  
      4.2.2 ...........................................
 
4.3 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
4.7.2 กลุ่มงานนิติการ โดยนายเฉลิม ไตรสุวรรณ์   กลุ่มงานนิติการ
      1) ซักซ้อมความเข้าใจการลงนามในหนังสือราชการ กรณี รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)  
4.7.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์  ชูแก้ว   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
      1) ผลการบันทึกโครงการ 3 หมอ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ...........................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
 2. การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 853