ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 10/2563 วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      “งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง”

      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2550 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2550

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 จึงได้จัดมอบเงินรางวัล อสม.ดีเด่น รางวัลละ 1,500 บาท

     ตามรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 ดังนี้

สาขา
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
เขตรับผิดชอบของ
1. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสุจิน สงรักษ์ 74 ม.6 ต.ตำนาน
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านโตร็ะ
สสอ.เมืองพัทลุง
2. การส่งเสริมสุขภาพ นางวาสนา หมานระเด็น 48 ม.8 ต.ทุ่งนารี
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร
สสอ.ป่าบอน
3. สุขภาพจิตชุมชน นางหนูจิน คงเหล่ 136 ม.6 ต.โคกม่วง
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านท่าควาย
สสอ.เขาชัยสน
4. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน นายประยุทธศักดิ์ 
อินทองแก้ว
43/4 ม.12 ต.ชุมพล
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านขัน
สสอ.ศรีนครินทร์
5. การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ นางอะมิด๊ะ  นิยมเดชา 83 ม. 5 ต.เกาะนางคำ
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ
สสอ.ปากพะยูน
6. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นางนิธิยา คงพูล 86/2 ม.9 ต.หารเทา
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง
สสอ.ปากพะยูน
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายพยอม ไชยณรงค์ 115 ม. 2 ต.ลำสินธุ์    
อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านลำสินธุ์
สสอ.ศรีนครินทร์
8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางพัน สุทธิรักษ์ 131 ม.11 ต.เกาะเต่า
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านคลองใหญ่
สสอ.ป่าพะยอม
9. การจัดการสุขภาพชุมชน
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสิริกานต์ ทิพย์เพ็ง 6 ม.11 ต.ท่าแค
อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านปลวกร้อน
สสอ.เมืองพัทลุง
10. นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก นางลักขณารัตน์ เศรษฐพงศ์ 72 ม.7 ต.บ้านพร้าว
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รพ.สต.บ้านบ่อทราย
สสอ.ป่าพะยอม
11. ทันตสุขภาพ นางจารึก อินทรเพชร 181/1 ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง รพ.สต.บ้านโคกทราย
สสอ.ปากพะยูน
12. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางอำพร สุวรรณ 149 ม.8 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง รพช.กงหรา
อำเภอกงหรา
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
     5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ี้
 • ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  นางกิ่งดาว บุญยะวันตัง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสะทัง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 • ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  นางอิงอร ทับสระ ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านควนเคี่ยม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
 • ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
  นายอัษฎาวุธ ศิริธร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ธ.ค. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.1)
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................
 
4.3 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
      1) กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม  2564 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)  
      2) ร่าง กำหนดแผนการออกนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)  

      3) หลักเกณฑ์การจัดลำดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 4.3)

 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ...........................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
 2. การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 635