ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      “การที่บุคคลจะพัฒนาได้ ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว  คือการศึกษา  การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ มีปรกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่ง การพัฒนาบุคคล จะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ ไว้ใช้ประกอบการ และมีความดี ไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์”

      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2540

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยจังหวัดพัทลุง มีโรงพยาบาลผ่านการประเมินรับรอง GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมากพลัส จำนวน 4 แห่ง และระดับดีมาก จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

     ระดับดีมากพลัส จำนวน 4 แห่ง 

 1. โรงพยาบาลพัทลุง
 2. โรงพยาบาลบางแก้ว
 3. โรงพยาบาลเขาชัยสน
 4. โรงพยาบาลป่าบอน

     ระดับดีมาก จำนวน 1 แห่ง

 1. โรงพยาบาลตะโหมด
  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

     5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ มอบเกียรติบัตรการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus efficiency) ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยจังหวัดพัทลุง มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 

     ผ่านเกณฑ์ ระดับ A- (ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 ข้อ)

 1. โรงพยาบาลพัทลุง
 2. โรงพยาบาลเขาชัยสน
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
     5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 • ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  นายธารินทร์ พุทธชู ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพัทลุง
 • ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  นางเสริมศรี ปฐมพาณิชรัตน์ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพัทลุง
 • ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
  นายจรุง บุญกาญจน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 
      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน พ.ย. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.1)  
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................
 
4.3 นางสวาท รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
      2) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)  
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางอารีย์ ชูแก้ว   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

      1) ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564

      ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี

      ปีงบประมาณ 2564 สสจ.พัทลุง ได้ดำเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ และประกาศเกียรติคุณให้เป้นที่ประจักษ์แก่สังคม มีผลงานการคัดเลือก ดังนี้

 1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ                      
  นางสุจิน สงรักษ์ อ.เมืองพัทลุง 
 2. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
  นางวาสนา หมานละเด็น อ.ป่าบอน
 3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน
  นางหนูจิน คงเหล่ อ.เขาชัยสน
 4. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  นายประยุทธศักดิ์ อินทองแก้ว อ.ศรีนครินทร์
 5. สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
  นางอะมิด๊ะ นิยมเดชา อ.ปากพะยูน
 6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  นางนิธิยา คงพูล อ.ปากพะยูน
 7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ                                      
  นายพะยอม ไชยณรงค์ อ.ศรีนครินทร์
 8. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน                          
  นางพัน สุทธิรักษ์ อ.ป่าพะยอม
 9. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
  นางสิริกานต์ ทิพย์เพ็ง อ.เมืองพัทลุง
 10. สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก                                       
  นางลักขณารัตน์ เศรษฐพงศ์ อ.ป่าพะยอม
 11. สาขาทันตสุขภาพ
  นางจารึก อินทรเพชร อ.ปากพะยูน
 12. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  นางอำพร สุวรรณ อ.กงหรา
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ...........................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
 2. การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 717