ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      “ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางลึกและกว้างประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชา และความชอบธรรมประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติ กิจการงานให้สำเร็จผลตรงตามจุดหมาย อีกประการหนึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน ผู้ปฏิบัติราชการโดยอาศัยปัจจัย 3 ส่วนนี้โดยครบถ้วนสม่ำเสมอ จะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งโรจน์ ทั้งจะทำให้ราชการและชาติบ้านเมือง พัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยความมั่นคงสวัสดี”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเนื่องในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2535 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน 2563

 1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  นางรสสุคนธ์  ศรีใส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านปลวกร้อน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  นางสมหมาย  ศรีสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

     5.2 การมอบเกียรติบัตรของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 1. การมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานด้านป้องกันควบคุมวัณโรค บรรลุตามเป้าหมายนโยบายเร่งรัด ที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 คือ นางณัฐชญา รามจันทร์ หัวหน้างานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 2. การมอบประกาศเกียรติบัตรรางวัล เครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2563 คือ นายเฉลิมชัย แป้นน้อย หัวหน้างานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
     5.3 การมอบเกียรติบัตรของกลุ่มงานประกันสุขภาพ

           มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) ทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
  - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 2. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 3. ด้านองค์กร
  - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
  - กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
 5. กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานฯ
  - กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 6. ผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance : OG)
  - นางปิยะมาลย์ ฉ่ำเฉกหงษ์
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมเขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 
      1.2.1 เเรื่องเพื่อทราบจากการประชุมเขตสุขภาพที่ 12 ประจำเดือน ต.ค. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.1)  

      1.2.2 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ต.ค. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.2)

 

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 10 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 7/2563 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียน เป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)  
4.7.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

      1) การส่งผู้ป่วยนอก (OPD) มารับยาที่ รพ.พัทลุง  กรณี รพช. ไม่มียาให้ผู้ป่วย OPD ให้ขอสนับสนุนจาก รพ.พัทลุง ผ่านกลุ่มงานเภสัชกรรมของแต่ละ รพ. แทนการส่งผู้ป่วยมา รพ.พัทลุง

   
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การกำหนด คปสอ. เพื่อรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล ชุมพาที นำเสนอรายละเอียดดังไปนี้

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
 2. การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 698