ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 7/2563 วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      “การดำรงชีวิตที่ดี จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียร และความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตรุ่งเรืองแน่ ๆ”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2523 ณ โรงเรียนจิตรลดา 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ประจำเดือนกันยายน 2563

 1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  นางสาวกนกวรรณ พรหมมี ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)     
 2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  นางกัญญา อัศวสุดสาคร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พัทลุง
 3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  นางพวงศรี ควรกิจ ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนสตรีพัทลุง        
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

     5.2 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับสถานบริการสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินรับรองการดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ระดับจังหวัด ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ผลการประมินรับรอง ระดับดีมาก

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ สังกัด สสอ.เมืองพัทลุง
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน สังกัด สสอ.ป่าพะยอม
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย สังกัด สสอ.ป่าพะยอม
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ สังกัด สสอ.ป่าพะยอม
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินธุ์ สังกัด สสอ.ศรีนครินทร์
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา สังกัด สสอ.เขาชัยสน
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด สังกัด สสอ.เขาชัยสน
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมจองถนน สังกัด สสอ.เขาชัยสน
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้ สังกัด สสอ.เขาชัยสน  
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยา สังกัด สสอ.เขาชัยสน
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม สังกัด สสอ.เขาชัยสน
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานช้าง สังกัด สสอ.เขาชัยสน

     ผลการประเมินรับรอง ระดับดีเยี่ยม

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย สังกัด สสอ.เขาชัยสน
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสนายขัน สังกัด สสอ.เขาชัยสน                  
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
     5.3 การมอบเกียรติบัตร และเชิดชูเกียรติ แก่ตำบลที่ผ่านการประเมินฯ เป็นตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ดีเด่น และผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นแหล่งเรียนรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ผลการเยี่ยมประเมินตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

 1. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน
 2. ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์
 3. ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง
 4. ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
 5. ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา
 6. ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์

     ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นแหล่งเรียนรู้ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

     ระดับดีเด่น

 1. เทศบาลตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง

     ระดับดีมาก

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
 2. เทศบาลตำบลโคกม่วง ตำบลเขาชัยสน
 3. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ตำบลกงหรา
 4. เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

     5.4 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง  ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ตามรายชื่อและรายละเอียดดังต่อไปนี้

     หน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติคุณ

     ปี 2561

 1. โล่เกียรติคุณ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง ปี 2561 
  ได้แก่ โรงเรียนวัดร่มเมือง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 2. โล่เกียรติคุณ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง ปี 2561 ได้แก่ บ้านป่ายูง หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

     ปี 2562

 1. โล่เกียรติคุณ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง ปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขัน ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 2. โล่เกียรติคุณ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคชนะเลิศระดับจังหวัดพัทลุง
  ปี 2562 ได้แก่ บ้านขอยม้า หมู่ที่ 8 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

    ปี 2563 หน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มีดังนี้

 1. เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ โรงเรียนบ้านขัน ตำบลชุมพล  อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 2. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย โรงเรียนต้นแบบการสร้างสุขบัญญัติแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางขาคีม ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 3. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 4. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ บ้านข่อยม้า หมู่ที่ 8 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 5. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 

      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ก.ย. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.1)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที)
(เอกสารหมายเลข 2.1)
      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 ...........................................    
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

      1) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ และตัวชี้วัด PA (เอกสารหมายเลข 4.1)

 

      2) สรุปผลการประเมินผลตำบลสุขภาวะ ปี 2563 (ณ 31 สิงหาคม 2563) (เอกสารหมายเลข 4.2)

 
      3) สรุปตัวชี้วัดนิเทศผสมผสาน ปี 2563 (MOU) รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63) สสจ.พัทลุง (เอกสารหมายเลข 4.3)  
      4) ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (เอกสารหมายเลข 4.4)  
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  หรหมมาศ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
      1) แผนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯและลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 5.1)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ...........................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร และการประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 663