ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      “งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสำเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลา ถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเต็มกำลังปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือ ความเจริญมั่นคง ของประเทศชาติและประชาชน”
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2551 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

     5.1 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

     บุคคลต้นแบบ ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

 1. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  - นายมณเฑียร รัตนตรัง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อำเภอป่าบอน
 2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  - นางสมจิต รัตโนภาส ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปากพะยูน
 3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  - นางกุลฤดี คุ่มเคี่ยม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อำเภอตะโหมด
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

     5.2 การมอบเกียรติบัตรการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระดับเขตพื้นที่ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

     โรงพยาบาลบางแก้ว ได้รับรางวัลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ระดับเขตพื้นที่ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 "ประเด็นความถูกต้องของการให้รหัส การวินิจฉัยโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

  กลุ่มงานประกันสุขภาพ

     5.3 การมอบเกียรติบัตร บุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ตรวจตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก โครงการผ่าตัดต้อกระจก ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเขาชัยสน

     โรงพยาบาลเขาชัยสน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายแพทย์วันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ

  โรงพยาบาลเขาชัยสน
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
      1.1.1 ...........................................    
      1.1.2 ...........................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเขตสุขภาพที่ 12 และระดับจังหวัด
 

      1.2.1 เรื่องเพื่อทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 1.1)

 

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

      3.1.1 สถานการณ์โรคติดต่อ
      3.1.2 ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงิน และการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ

3.3 เร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิงหาคม 2563 โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)

เอกสารหมายเลข 2.3

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
      4.1.1 ...........................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
      4.2.1 ...........................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
      4.3.1 ...........................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
      4.4.1 การย้ายข้าราชการภายในจังหวัดพัทลุง    

      4.4.2 ...........................................

 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
      4.5.1 ...........................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
      4.6.1 ...........................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

      1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

      1) นำเสนอความก้าวหน้า ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ และตัวชี้วัด PA (เอกสารหมายเลข 4.1)

 

      2) ผลการประเมินผลตำบลสุขภาวะ ปี 2563 (ณ สิงหาคม 2563) (เอกสารหมายเลข 4.2)

 
      3) ประชากรที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัด แต่ไม่อยู่ในจังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง (เอกสารหมายเลข 4.3)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ...........................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 ...........................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร และการประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
  โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่น ๆ และประธานอนุญาต

Visited : 722