ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "เมื่อมีโอกาสและมีงานทํา ควรเต็มใจทํา โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ"
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3. บรรเลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ    

5.1 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  - นางสุพา  หมื่นศรี  ตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอป่าพะยอม
 2. บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย
  - นางชุติวรรณ  ดวงขวัญ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าพะยอม
 3. บุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  - นางเอมอร  ชะหนู  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เขาชัยสน
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

5.2 การมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมระยะสั้น หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัว และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นพ.กัมปนาท  เกษมสัตย์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเขาชัยสน
 2. นพ.กวิน  กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลกงหรา
 3. พญ.วสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม
 4. นพ.ชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ  นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลศรีบรรพต
 5. นพ.ทรงเกียรติ  พลเพชร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  โรงพยาบาลบางแก้ว
 6. พญ.เสริมศรี  ปฐมพานิชย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพัทลุง
 7. นพ.ณรากร  พูลเกื้อ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
   
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/เขตสุขภาพที่ 12
 

  1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12

 
 • การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (เอกสารหมายเลข 1.1)
เอกสารหมายเลข 1.1  
เอกสารหมายเลข 1.2  
 • แนวทางจัดทำโครงการกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารหมายเลข 1.3)

เอกสารหมายเลข 1.3  

 1.2.2 เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ก.ค. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.4)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 ติดตามการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

3.4 เร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ก.ค. 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)

เอกสารหมายเลข 2.4

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • สรุปตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ (เอกสารหมายเลข 2.5)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
4.7.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

    1) การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง/เพื่อคัดเลือกผลงาน ส่งคัดเลือกในระดับเขต เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยผู้รับผิดชอบงานกลุ่มผู้สูงอายุ จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มีรายละเอียดดังนี้

 • การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2563 ณ วัดพังกิ่ง อำเภอกงหรา
 • การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
 • การดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง
 

    2) การจัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง ระยะ 3 ปี ( 2564-2566) วันที่ 18 –19 สิงหาคม 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)

      กลุ่มเป้าหมาย 150 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จาก รพช./สสอ./ตัวแทน จาก รพ.สต. จำนวน 80 คน
 • ภาคประชาชน : ตัวแทนกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด/อำเภอ อสม. คณะกรรมการอิสลาม ผู้นำชุมชน/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 50 คน
 • ภาคท้องถิ่น : อปท. (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ) จำนวน 20 คน
 
    3) การประเมินสถานบริการในการประเมินรับรองคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ในกลุ่มวัยทำงาน    

    4) การดำเนินงานในกลุ่มวัยรุ่น (3 - 5 นาที) มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข 4.2)

 • แผนการเยี่ยมประเมินตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์/คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ปี 2563
 • กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มารับความคิดเห็นการขับเคลื่อน อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563
 
4.7.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
    1) นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
   
 
 
 
    2) กรอบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 5.4)  
    3) รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564 (เอกสารหมายเลข 5.5)  
    4) โครงการประกวดผลงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 (เอกสารหมายเลข 5.6)  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

Visited : 1,042