ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติ และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2554

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. บรรเลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. การแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

 1. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
 2. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 3. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
   
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • แสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่
   
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/เขตสุขภาพที่ 12
 

1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12

 
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ไตรมาส 2/2563 เขตสุขภาพที่ 12 (เอกสารหมายเลข 1.2)
 

1.2.2 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน พ.ค. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.3)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง เขตสุขภาพที่ 12  (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)
 
 • สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ และตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)
 
 • นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการ, ตัวชี้วัด PA, ตัวชี้วัด MOU คปสอ. และตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ เฉพาะตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในไตรมาส 2 โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/งานตรวจสอบและควบคุมภายใน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  (20 นาที)
  - สรุปตัวชี้วัด MOU รอบ 6 เดือน ปี 63 (เอกสารหมายเลข 4.3(1))
  - ผลการประเมินผลตำบลสุขภาวะ ปี 2563 (เมษายน 63) (เอกสารหมายเลข 4.3(2))
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
และกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.1)
 
           2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.2)  
           3) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.3)
 
           4) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.4)
 
           5) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.5)  
           6) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.6)
 
           7) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.7)
 
           8) กลุ่มงานประกันสุขภาพ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.8)
 
           9) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.9)
 
           10) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.10)
 
           11) กลุ่มงานนิติการ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.11)
 
           12) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.12)
 
           13) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.13)  
           14) งานตรวจสอบและควบคุมภายใน (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.3.14)
 
 • แนวทางการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และการจัดอันดับ คปสอ. (ตัวชี้วัด MOU ตำบลสุขภาวะ และผลงานเด่น) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.4)
 
 • ติดตามการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) (3-5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.5)
 
4.7.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 
4.7.4 กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
4.7.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยนายเจริญ  ปราบปรี
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Mammogram เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยนายเจริญ  ปราบปรี

 • การจัดสรรงบค่าบริการความดันโลหิตสูง เบาหวาน ปีงบประมาณ 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 8)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................
 

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

Visited : 1,051