ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "...งานของชาตินั้นเป็นงานที่กว้างขวาง ประกอบด้วยงานทุกด้าน ทุกระดับ อันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง ถึงกันหมด โดยแต่ละอย่างต่างต้องอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกัน อย่างสอดคล้องพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคง และเจริญก้าวหน้าไปได้ ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์ประสานกับบุคคลอื่น ฝ่ายอื่นให้ได้ ..."
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2540 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2540

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. การมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ / หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 
1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 (เอกสารหมายเลข 1.1(1), เอกสารหมายเลข 1.1(2), เอกสารหมายเลข 1.1(3))  

1.2.2 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ก.พ. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.2)

 

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 นำเสนอการดำเนินงานการให้บริการ ในกลุ่มผู้ป่วย intermediate care  ของประธาน Service Plan ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเขาชัยสน (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3(1), เอกสารหมายเลข 2.3(2)) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

3.4 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
4.7.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยนายเจริญ ปราบปรี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • การติดตามการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4)
 
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  หรหมมาศ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เตรียมความพร้อมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ รอบ 1/2563 (3 - 5 นาที)
   
 • ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไป ต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง (3 - 5 นาที)
   
 • การจัดทำแผนกำลังคนระบบบริการ HR (Blueprint) (3 - 5 นาที)
   
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5)

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

Visited : 844