ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2562
วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติ หรือปัจจัยที่ตราไว้ เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว ควรจะได้รับความคุ้มครอง จากกฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงกันข้ามคนที่รู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต ควรต้องถือว่าทุจริต..."
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2522

กลุ่มงานนิติการ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. การมอบประกาศเกียรติบัตรค้นหาบุคคลต้นแบบ MOPH สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2563

      ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการค้นหาบุคคลต้นแบบ ตามค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข MOPH เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีความเข้าใจค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทำงาน และเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการโหวตดังนี้
      5.1 Mastery : นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
      5.2 Originality : นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
      5.3 People centered : นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
      5.4 Humility : นายวัชรินทร์ สังขทอง พนักงานบริการ
      5.5 รางวัลคะแนนรวม MOPH : นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
 

1.2.1 เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ธ.ค. 2562

(เอกสารหมายเลข 1.1)
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 11 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2562 วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for health) ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง@Phatthalung Season 2”
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เอกสารหมายเลข 3  
4.7.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โดยนายเจริญ ปราบปรี   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
 • การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4)
เอกสารหมายเลข 4  
4.7.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • แจ้งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" ณ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่  21 – 31 มีนาคม 2564
   
 • รายละเอียดการออกนิเทศงานผสมผสาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)
เอกสารหมายเลข 5.1  
เอกสารหมายเลข 5.2  
 • แนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.3)
เอกสารหมายเลข 5.3  
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การคัดเลือก คปสอ. เพื่อรับการตรวจเยี่ยม ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์  2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

Visited : 696