ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "เมื่อทำงานใหญ่ ๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วน หรือมีขั้นตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน จะต้องถือว่างานทุกขั้นทุกส่วนมีความสำคัญ และต้องพยายามกระทำงาน แต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ พอเหมาะพอดีเสมอกัน ไม่ละเว้นหรือไม่เน้นหนักในส่วนหนึ่งส่วนใดให้เกินพอดีไป งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลสมบูรณ์แท้จริง โดยไม่มีจุดบกพร่อง"
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. การมอบประกาศเกียรติบัตร ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการอันดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก  มีดังต่อไปนี้

 • คปสอ. บางแก้ว
 • คปสอ. ป่าพะยอม
 • คปสอ. ศรีนครินทร์
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

6.  การมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการพัฒนาและประกวด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยอดเยี่ยม จังหวัดพัทลุง  ปี 2562 ตามลำดับ ดังนี้

6.1 ระดับสาธารณสุขอำเภอ ได้แก่

 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง
 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

6.2 ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำกะ
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพูด
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองธง
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดไข่เต่า
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโหมด
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ต.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 1)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 ในวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2562 ในวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 (เอกสารหมายเลข 2.3)
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • กัญชาทางการแพทย์ นำเสนอโดย รพ.ป่าบอน
   
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
4.7.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนายสมคิด ฤทธิศักดิ์   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แจ้งผลการรับรองจังหวัดอนามัยเจริญพันธุ์ และการรับรองอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)
 
 • กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for health) ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง@Phatthalung Season 2”(3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.2)
เอกสารหมายเลข 4.2  
4.7.3 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดยนายนฤพงศ์ ภักดี   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 .............................................

 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต

Visited : 795