ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2562
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "ข้าราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสําคัญ อยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกําลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง  ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน  มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง ของประเทศชาติ"
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2557 วังไกลกังวล
      วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบเกียรติบัตร Green and Clean Hospital และเกียรติบัตรนวัตกรรม Green and Clean จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

6)  การมอบประกาศนียบัตร “การอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข”
      ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการนำร่องทั่วประเทศ จำนวน 13 แห่ง (เขตบริการสุขภาพที่ 12 ได้แก่ รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง)  และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยระดับเขตสุขภาพ เป้าหมายผู้เข้าอบรม คือ

 1. กลุ่มแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ปฏิบัติงานในคลินิกบริการของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
 2. กลุ่มหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตาม พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

      การอบรมระดับเขตบริการสุขภาพที่ 12 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน จากจังหวัดพัทลุง จำนวน 24 คน ผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์ ทั้ง 24 คน จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามลำดับดังนี้

 1. นาย กรณ์ รัตนนท์                      รพ.สต.บ้านคู  อ.กงหรา  
 2. นาง เกสร จันทร์สวี                     สสจ.พัทลุง
 3. น.ส. จุฑาทิพย์ พูลเกิด                ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ควนขนุน
 4. น.ส. ฉวีวรรณ สาระโมฬี            รพ.บางแก้ว  อ.บางแก้ว   
 5. นาง ฉาลีฟะฮ์ โต๊ะระหนี              รพ.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน  
 6. น.ส. ซารีนิง  ยี่เต๊ะ                     รพ.ควนขนุน  อ.ควนขนุน   
 7. น.ส. ธัญญทิพย์ นวลเปียน         รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)   
 8. น.ส. นัสรีน่า ยะดี                       รพ.ศรีบรรพต  
 9. น.ส. บุษกร เศียรอุ่น                   รพ.ป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม
 10. น.ส. ปนัดดา   ตรีรัตนไพบูลย์     รพ.ป่าบอน  อ.ป่าบอน
 11. นาย ประพันธ์ มณีนิล                รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้ อ.เขาชัยสน
 12. น.ส. ไพลิน สุขคง                     รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม
 13. น.ส. นิรนาท   นิสะนิ                  รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน
 14. นาย พิเชษฐ์    ธนนิมิต               พิเชษฐ์คลินิคการแพทย์แพทย์แผนไทย  อ.ควนขนุน
 15. นาย ภัทรพล   ขาวศรีภัทรนาฏะ  คลินิคการแพทย์แผนไทย  อ.ตะโหมด
 16. นาย มนัส อ่อนทอง                     36/2  ม.11  ต.ชัยบุรี  อ.เมือง  
 17. น.ส. ยุวดี กองมี ยุวดี                   คลินิคการแพทย์แผนไทย  อ.เมือง
 18. นาย ฤทธิพร    ฤทธิภักดี             ฤทธิพรคลินิคการแพทย์แพทย์แผนไทย
 19. นาย ลาภ สุขทอง                       167  ม.2 ต.นาขยาด  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 20. น.ส. วริศรา เขียวดี                     รพ.กงหรา  อ.กงหรา
 21. น.ส. วิภาวดี พรหมทอง               รพ.ตะโหมด  อ.ตะโหมด
 22. น.ส. หทัยรัตน์ จันทร์พูล             รพ.พัทลุง  อ.เมือง
 23. น.ส. อรวรรณ  ชัยภักดี               รพ.สต.แหลมโตนด  อ.ควนขนุนขจังหวัดพัทลุง
  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ก.ย. 2562 (เอกสารหมายเลข 1.1)

 

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2562 ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ

3.3  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ณ  วันที่ 1 ต.ค. 62 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จังหวัดพัทลุง โดยนายธีรยุทธ์ คงทองสังข์
   
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3)
 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางอารีย์ ชูแก้ว   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • การบันทึกข้อมูลผลงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ในระบบ HDC รายละเอียดเอกสารตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  ที่ พท 0032.013/ว 1429 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 (3 - 5 นาที)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ร่าง แผนการประชุมราชการ ของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต