ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2562
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจ ที่จะขวนขวายปฏิบัติงาน โดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย "
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2536

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. มอบประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติ แก่สถานบริการสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) ระดับจังหวัด และการประเมินอำเภอ ตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

 1. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 คือ
  - โรงพยาบาลพัทลุง
 2. โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) อย่างต่อเนื่องครบ 3 ปี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 2 แห่ง คือ
  - โรงพยาบาลควนขนุน
  - โรงพยาบาลปากพะยูน
 3. อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 คือ 
  - อำเภอเมืองพัทลุง
 4. อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ครบ 3 ปี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562  คือ  
  - อำเภอปากพะยูน
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมเขตสุขภาพที่ 12
  - การจัดทำแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 1 (HRH Blueprint) (เอกสารหมายเลข 1.1.1)
  - โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน (R12 Kick OFF 2020) (เอกสารหมายเลข 1.1.2)
  - สรุปการกำหนดทิศทาง ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.1.3)
  - รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง ที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงาน (ข้าราชการ) (เอกสารหมายเลข 1.1.4)
  - ระบบแจ้งเตือนหญิงตั้งครรภ์ YALA PPHO Alert สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (เอกสารหมายเลข 1.1.5)
  - โครงการอบรม การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 โดยการประชุมทางไกล (Teleconference) (เอกสารหมายเลข 1.1.6)
 
 • เรื่องเพื่อทราบจากการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ส.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 1.2)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2562 ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 3) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กรกฎาคม 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)
 
 • สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ณ สิงหาคม 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.2)
 
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลการประกวด ในมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 5.3)
 
 • สรุปกรอบทิศทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.4)
 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยนางสุพร พรหมมาศ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคค
 • แผนการเลื่อนเงินเดือน / ค่าตอบแทน / ค่าจ้างบุคลากรในสังกัด (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.1)

 
 • แนวทางการจัดสรร ตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ (3 - 5 นาที)
  (เอกสารหมายเลข 7.2)
 
 • โครงการสร้างความสมดุลของชีวิตในการทำงานอย่างมีความสุข
   
4.7.4 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  โดยชนิฎาภรณ์  สอนสังข์   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 • ข้อเสนอการเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพช่องปาก ปี 2563 (การจ่ายงบ PPB แบบ free schedule ปี 2563) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 8)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 .............................................

 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอรับ/ยกเลิก ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต