ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 7/2562
ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      "ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ข้าพเจ้าใคร่กล่าวต่อที่ประชุมนี้ ซึ่งเป็นชุมชนแห่งผู้ที่นับได้ว่า เป็นผู้นำและเป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ว่า ในการที่ท่านทั้งหลาย จะร่วมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เผยแพร่ปลูกฝังความเข้าใจและความเชื่อ ความเลื่อมใสในสัจธรรม ของพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนั้น กิจประการแรกและสำคัญยิ่งคือ การเจริญธรรมของสัตบุรุษ ให้ถึงพร้อมในตัวท่านเอง ความเป็นสัตบุรุษ จะเป็นทางชักนำให้ชาวโลกเกิดศรัทธามากยิ่งขึ้น และจะเป็นปัจจัยสำคัญ ช่วยให้ท่านสามารถรวมกำลังกันคิดพิจารณา ให้เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้พระพุทธศาสนา เป็นประโยชน์ในการรักษาสันติสุขของโลกได้อย่างแท้จริง"
      พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 9 ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2512

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 
 • เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ก.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 1.2)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2562 ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3.4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที)
(เอกสารหมายเลข 2.4)
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น
  ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561 (จัดซื้อเตียงและที่นอนลม)
  (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการโยกย้ายภายในจังหวัด (10 นาที)
   
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • รายละเอียดการนิเทศงานผสมผสาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.1)
 
 • สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ มิถุนายน 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.2)
 
 • สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ณ กรกฎาคม 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.3)
 
 • ผลงานวิชาการที่ส่งประกวดใน มหกรรมเขตสุขภาพที่ 12 ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5.4)
 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายราชัน คงชุม   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7.1)
 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 .............................................

 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต