ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2562
ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      " ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม ย่อมได้รับประโยชน์ เป็นส่วนของตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัว เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคง ของประเทศชาติ และที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอด "
      พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2512

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. การมอบเกียรติบัตร ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance rapid Response Team : SRRT) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ประจำปี 2561 ซึ่งออกให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แก่สาธารณสุขอำเภอ ที่ผ่านการประเมินฯ ตามลำดับดังนี้

    1. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอป่าบอน ผ่านระดับพื้นฐาน
    2. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอตะโหมด ผ่านระดับพื้นฐาน
    3. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอกงหรา ผ่านระดับพื้นฐาน
    4. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอควนขนุน ผ่านระดับพื้นฐาน
    5. ทีมเฝ้าระวังสวบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอศรีบรรพต ผ่านระดับพื้นฐาน

 

  กลุ่มงานควบคุมโรค
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มิ.ย. 2562 (เอกสารหมายเลข 1.1)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

3.4 การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (3 - 5 นาที)

 1. การเข้าร่วมประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ
 2. องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  มียอดเงินทูลเกล้าจำนวน  1,018,400.- บาท
 3. การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  ระดับจังหวัด  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2562  ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดพัทลุง  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดในระดับภาค (ธันวาคม 2562) ณ จางชีลอน จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังนี้
  3.1  รุ่น  JUNIOR  
  - ทีมป่าบอน  Academy  (โรงเรียนอนุบาลป่าบอน)
  - ทีม  My  Love  (โรงเรียนอนุบาลเรวดีป่าพะยอม) 
  3.2  รุ่น  PRE-TEENAGE
  - ทีม  Monkey  Crew   (โรงเรียนเทศบาลจองถนน)
  3.3  รุ่น  TEENAGE
  - ทีม SPT  DANCE   โรงเรียนสตรีพัทลุง
  - ทีม THE  DRAMA  DANCE  วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

 

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายอนิรุธ นาคะวิโรจน์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on Cloud (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 • สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตำบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พฤษภาคม 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
 
 • สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)
 
 • กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง เขตสุขภาพที่ 12 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.4)
 
 • ผลการประกวดผลงานวิชาการ ตามโครงการมหกรรมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 - 5 นาที)

  - ผลการประกวดผลงานวิชาการฯ (เอกสารหมายเลข 3.5(1))
  - ผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกส่งประกวดในระดับเขต (เอกสารหมายเลข 3.5(2))
  - ผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ที่ยังไม่มีผลงานส่งเข้าประกวดในระดับเขต และกรอบระยะเวลการส่งผลงาน (เอกสารหมายเลข 3.5(3))

 
 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.3 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยนายมานพ  รามทอง   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
4.7.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา พัฒนพงศ์   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 • แนวทางการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ( 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)

 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 .............................................

 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนางพนัชกร  สงแสง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต