ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 4/2562
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      " ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีส่วนสำคัญ อยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุข ทุกข์ ประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ "
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. พิธีมอบเกียรติบัตร โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
    5.1 การมอบเกียรติบัตร แก่กลุ่มงานที่มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement: PA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 ที่กลุ่มงานรับผิดชอบ ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด จำนวน 5 กลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 3. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 4. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 5. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

    5.2 มอบเกียรติบัตร การประกวดการจัดทำคลิป “เพลงเทอดพระบิดา” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

          ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้เปิดเพลงเทิดพระบิดา ก่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และการประชุมในวาระสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ประชาชนชาวไทย และได้จัดประกวดการจัดทำคลิปเพลงเทอดพระบิดา โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด นั้น

      คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และตัดสินผลการประกวด ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนัฐพงศ์  บุญคงแก้ว รพ.เขาชัยสน และ นางณัฐชยา  ซ้อนขำ รพ.เขาชัยสน ได้รับเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายนพพร  สมจิตต์ สสจ.พัทลุง และ นางสุนันทา  เต็มยอด รพ.พัทลุง ได้รับเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล 800 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปัทพร เรืองฤทธิ์ รพ.กงหรา ได้รับเกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล 500 บาท

    5.3  ตามนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินการ และการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ  2562 จังหวัดพัทลุง โดยให้หน่วยบริการ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามสัญญา และเบิกจ่ายรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในโปรแกรมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)”       

      เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ได้ดำเนินงาน และการบริหารงบค่าบริการทาง
การแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ  2562  จังหวัดพัทลุง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานซึ่งได้ดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม  ได้แก่

 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว
 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • เรื่องเพื่อทราบจากเขตสุขภาพที่ 12
 
 • เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน เม.ย. 2562 (เอกสารหมายเลข 1.1)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 10 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3.4 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on Cloud (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 
 
 • การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (3 - 5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 3.4)
 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยนายสุพล  ชุมพาที   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
4.7.4 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางอารีย์ ชูแก้ว   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
 • ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประกอบการวางแผน / พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนหน่วยบริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ สสจ.พัทลุง ได้แจ้งให้หน่วยบริการทั้ง ระดับ รพท. รพช. และ รพ.สต. ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลผ่านเวบไซต์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ www.dtam.moph.go.th ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562  ตามหนังสือที่ พท 0032.013/ว.341 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 หน่วยบริการระดับ รพ. ทุกแห่งได้บันทึกผลงานแล้ว ส่วน รพ.สต. บันทึกผลงานแล้ว จำนวน 44 แห่ง  จึงใคร่ขอความร่วมมือ เร่งรัดการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด เพื่อที่กรม จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
 
 • โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผนดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (3 - 5 นาที)
   
4.7.5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ นำเสนอรายละเอียดดังนี้

 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต