ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2562
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      " การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจ และความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว "
      พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตำรวจฯ 10 มีนาคม 2529

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. พิธีมอบเกียรติบัตร โดยนางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
         ด้วย สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข และสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น ในปี 2560-2561 ได้มีการนำร่องใน 9 เขตสุขภาพ 9 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก กำแพงเพชร สุพรรณบุรี อ่างทอง ขอนแก่น หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง คือตำบลพนมวังก์ และตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน ขณะนี้การดำเนินงานดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว โอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง
 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข)
 6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวน
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6.  การมอบเกียรติบัตร โดยนางละม้าย  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

6.1 การมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับจังหวัดปี 2561   

 • หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด
  - ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านข่อยม้า หมู่ที่ 8 ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านท่งสลัม ม. 11 ต. เขาชัยสน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านทุง ม. 3 ต. ป่าพะยอม อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง
 • โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขบัญญัติ
  - ชนะเลิศ ได้แก่ รร.เทศบาลจองถนน(วัดบางแก้ว) อ. เขาชัยสน
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 รร. บ้านขัน อ. ศรีนครินทร์
  - รองชนะเลิศอันดับ 2 รร. อนุบาลควนขนุน  อ. ควนขนุน
   

6.2 การมอบเกียรติบัตร รพ.สต.ที่ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 - 2561 ดังนี้

 1. อำเภอเมืองพัทลุง  จำนวน  9   แห่ง   เข็ม จำนวน 36 อัน
 2. อำเภอกงหรา    จำนวน  1   แห่ง  
 3. อำเภอเขาชัยสน จำนวน  2  แห่ง   
 4. อำเภอตะโหมด  จำนวน  1  แห่ง  
 5. อำเภอควนขนุน จำนวน  6  แห่ง 
 6. อำเภอปากพะยูน จำนวน 3  แห่ง  
 7. อำเภอศรีบรรพต จำนวน  1 แห่ง  
 8. อำเภอป่าบอน  จำนวน  1 แห่ง  
 9. อำเภอบางแก้ว จำนวน  5  แห่ง 
 10. อำเภอป่าพะยอม จำนวน  2 แห่ง 
 11. อำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 2 แห่ง
   

6.3 มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 4  พชอ.
ที่ได้รับรางวัลในเวที HA Forum จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่

 • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอควนขนุน จ. พัทลุง
   

7. พิธีมอบเกียรติบัตร  โดยนายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

7.1 การมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Comucable Disease Control Unit : CDCU) มีรายชื่อดังนี้

 1. นายวสันติ์ ยังสังข์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา สนง.สาธารณสุขอำเภอกงหรา
 2. นายชลิต เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์
 3. นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน สนง.สาธารณสุขอำเภอป่าบอน
 4. นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว สนง.สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว
 5. นายอำพล แก้วเกื้อ สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม สนง.สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
 6. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอำเภอควนขนุน สนง.สาธารณสุขอำเภอควนขนุน (เสียชีวิต)
 7. นายศรชัย สมแก้ว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต
 8. นายภชภณ เมืองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน
 9. นายเบ็ญจรงห์ แก้วมณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สนง.สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
 10. นายสงกรานต์ เกลี้ยงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง
 11. น.ส.มณฑิรา เกษรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง
 12. นางอังคณา เกลี้ยงประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง
 13. นายไสว จันวนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอกงหรา
 14. นายสุกนต์ธี สงเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์
 15. นายภัทรพงษ์ เยาว์แสง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
 16. นายสรายุทธ ช่วยศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอตะโหมด
 17. นายทนงค์ศักดิ์ ศรีรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตะโหมด
 18. น.ส.สุวพิชชา ไฝ่ฝัน นักวิชาการสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขอำเภอป่าบอน
 19. นางมาธุพร พลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว
 20. นางธัชกร สุทธิดาจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางแก้ว
 21. น.ส.ศุภนิดา เอียดตรง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางแก้ว
 22. น.ส.รัตนา ชูหนูขาว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าลาด สนง.สสอ.เขาชัยสน
 23. นางเพียงพร แก้วสาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเขาชัยสน
 24. นายนรินทร์ รักชุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
 25. นางปรียา หิรัญโยดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลป่าพะยอม
 26. นายชัยวัฒน์ เหมือนสังข์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สนง.สาธารณสุขอำเภอควนขนุน
 27. นางเสาวคนธ์ รักษ์หนู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลควนขนุน
 28. นายเด่นดัง จำเริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต
 29. น.ส.นัสเราะฮ์ เหล็มปาน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีบรรพต
 30. นางสุธาสินี หลำสุบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เกาะนางคำ สนง.สสอ.ปากพะยูน
 31. นางนฤพร สายแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพะยูน
 32. น.ส.สัลสบีนล์ พรหมปลัด นักวิชาการสาธารณสุข ศสช. โรงพยาบาลปากพะยูน
 33. นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 34. นางณัฐชญา รามจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 35. นายทวี ชูช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 36. นายศรีอรรถ แก้วทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 37. นางพัชรี โยมเอียด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 38. น.ส.ภคณัฏฐ์ ทองขาว นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 39. น.ส.สุปราณี พิพัฒน์โสทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 40. นายเฉลิมชัย แป้นน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
   
7.2 การมอบเกียรติบัตรบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุข
       เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2562) เกิดปรากฏการณ์มีเม็ด
ฝนตกลงมาจากต้นสะตอ ณ บ้านเลขที่ 249 บ้านควนโท่ ม. 10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ลักษณะหยดน้ำที่ตกลงมาเหมือนเม็ดฝน บางครั้งก็เป็นละอองน้ำ ตกลงมาจากต้นสะตอในรัศมีรอบๆ ประมาณ 5 เมตรเท่านั้น ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง และต่างพื้นที่ ได้นำภาชนะต่างๆ มารองรับน้ำเพื่อนำไปให้ผู้ป่วยดื่ม ล้างหน้าล้างตา หรือผสมน้ำอาบ โดยเชื่อว่าสามารถรักษาโรคต่างๆ ให้หายได้ ในระหว่างที่นำภาชนะรองรับน้ำฝน บางคนถึงกับพนมมือไหว้พร้อมสวดมนต์ เชื่อว่าน้ำฝนที่ตกในครั้งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นายบุญเลิศ  ชายเกตุ เป็นผู้ถ่ายภาพให้เห็นว่าน้ำดังกล่าวนั้นเป็นน้ำที่ออกมาจากตัวจั๊กจั่น (ฉี่จั๊กจั่น) ต่อมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้นำน้ำดังกล่าวไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าเป็นน้ำที่ไม่สะอาด ไม่สมควรใช้ดื่มกิน ต่อในวันที่ 9 มีนาคม 2562        
นางเปรามา  ศิริอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านสี่แยกนาโหมด ได้
จัดทำป้ายห้ามนำน้ำดังกล่าวไปใช้ดื่มกิน ไปติดไว้ใต้ต้นสะตอดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากการดื่มน้ำดังกล่าว
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายบุญเลิศ  ชายเกตุ และนางเปรามา  ศิริอนันต์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
   

8. การมอบเกียรติบัตร โดยนายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
การประกวดผลงานในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ  
มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล คือ

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral presentation คือนางฐิติมา ทองสังข์
  เภสัชกรชำนาญการ สสจ.พัทลุง
 2. รางวัลชมเชย ประเภท Oral presentation คือนายสัญญา ชัยหาญ รพ.ป่าบอน
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

9. การมอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด

   
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 
 • เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มี.ค. 2562 (เอกสารหมายเลข 1.2)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ดำเนินการจัดทำ และนำเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3.4 การประชุมประเมินผล เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 1/2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

3.5 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on Cloud (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 • สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 - 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)
 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยนายสุพล  ชุมพาที   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
4.7.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  โดยนายเจริญ  ปราบปรี   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 • การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11 – 17 เมษายน 2562) (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมเพื่อพิจารณาการขอใช้ตำแหน่งว่าง โดยนางสุพร  พรหมมาศ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต