ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      "ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษา อนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย "
      พระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. พิธีมอบเกียรติบัตร 
      กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ  ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในระดับเขต ระดับภาคและประเทศ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น
     ผลการคัดเลือกมีหน่วยงานสาธารณสุขผ่านการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบ  ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดพัทลุง ดังนี้

 1. ประเภทโรงพยาบาลชุมชน 
  อันดับ 1.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)               
  อันดับ 2.  โรงพยาบาลตะโหมด             
  อันดับ 3.  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลป่าพะยอม 
 2. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ          
  อันดับ 1.  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม  อำเภอป่าบอน   
  อันดับ 2.  รพ.สต.ปันแต  อำเภอควนขนุน
  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 
 • เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ก.พ. 2562 (เอกสารหมายเลข 1.2)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา
13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 • สถานการณ์โรคติดต่อ
 • ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3.4 สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

3.5 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on Cloud (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 
 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยนายสุพล  ชุมพาที   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
4.7.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยนางสุพร  พรหมมาศ นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การเตรียมความพร้อมดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯประจำปี 2562รอบที่ 1 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
 
4.7.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  โดยนายมานพ  รามทอง   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • โครงการบ้านสวยเมืองงาม สถานที่ราชการสะอาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 7)
 
4.7.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัฐพงษ์ พัฒนพงศ์   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 • กำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง วันที่ 22 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 8)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  โดยนายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาวิธีการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  โดยนายสุพร  หรหมมาศ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต