ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      "การรู้จักรับผิด คือ การยอมรับว่า สิ่งที่ตนทำมีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะเหตุใด ข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้รู้จักพิจารณา การกระทำของตน พร้อมทั้งข้อบกพร่อง ของตนอย่างจริงจัง เป็นทางที่จะช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไข การกระทำและความผิดพลาดต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ "
      ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธี พระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2528

งานตรวจสอบ และควบคุมภายใน
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. ชี้แจง “กองทุนเงินออม” โดยนายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการกองการออมแห่งชาติภาคใต้

(เอกสารหมายเลข 1.1)
 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 • เรื่องเพื่อทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1.2)
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

- สถานการณ์โรคติดต่อ
- ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (นำเสนอเป็นเอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
3.4 ผลการประเมินร้อยละของความสุขบุคลากรของหน่วยงาน (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)  

3.5 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on cloud (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3)

 
4.7.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยนายเจริญ ปราบปรี   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 • แจ้งการคัดครองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมคลื่อนที่ (Memmogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 5)
 
4.7.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยนายสุพล  ชุมพาที   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
4.7.5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยนางสุพร  พรหมมาศ นำเสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 
4.7.6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางวาสนา ขวัญสกุล   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
 
4.7.7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัฐพงษ์ พัฒนพงศ์    
 • เร่งรัดหนี้ภาคเอกชน (3 - 5 นาที)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   

การประชุมคณะกรรมการฯ หลังการประชุม กวป.

 1. การประชุมการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  โดยนายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาวิธีการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  โดยนายสุพร  หรหมมาศ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต