ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2561
วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      "ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา
      ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท
      ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น และมีสติ รู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุข ความเจริญและความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา
      ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน "

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเวลา 20.00 น.

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. การมอบเงินรางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด  จำนวน  11  สาขา เป็นเงินรางวัล ๆ ละ  3,000  บาท ตามรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ดังนี้

สาขา
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
เขตรับผิดชอบของ
1. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายทศพล  ช่วยแก้ว 

221 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านตะแพน สสอ.ศรีบรรพต
2. การส่งเสริมสุขภาพ นางลดารัตน์  ขำแก้ว 

117 ม. 8 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านโตระ สสอ.เมืองพัทลุง

3. สุขภาพจิตชุมชน นายประสิทธิ์  ชูแป้น

55 ซอย 6 ถนนเสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

เทศบาลเมืองพัทลุง สสอ.เมืองพัทลุง

4. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน นางวิมลรัตน์  แสงอุทัย

1 ม.11 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านปากประ สสอ.เมืองพัทลุง
5. การบริการ ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ นางอะมิด๊ะ  นิยมเดชา

83 ม. 5 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านเกาะนางคำ สสอ.ปากพะยูน
6. การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ

นางพรทิพย์  กรดเต็ม

96 ม.3 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านแพรกหา สสอ.ควนขนุน

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายพยอม  ไชยณรงค์ 115 ม. 2 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านลำสินธุ์ สสอ.ศรีนครินทร์

8. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ในชุมชน นายสุรกฤษฎิ์  บุญญาพิทักษ์

93 ม. 5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านลำกะ  สสอ.ศรีนครินทร์

9. การจัดการสุขภาพชุมชน

นายนรา แก้วรักษ์

43 ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านโคกทราย สสอ.ปากพะยูน

10. นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก

นางสาวอลิสา  ยูสะ

55  ม. 5 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านหนองบ่อ สสอ.บางแก้ว

11. ทันตสุขภาพ

นางยุพา  เกื้อสกุล

159 ม.9 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านต้นไทร สสอ.เมืองพัทลุง

  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

6) การมอบโล่เกียรติคุณ ระดับเขตสุขภาพที่ 12 การดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)
ระดับเขต  การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขต  ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
          1. โล่เกียรติคุณจังหวัดที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ดีเยี่ยม ระดับเขตสุขภาพ ที่ 12 ปี 2561 ได้แก่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
          2. โล่เกียรติคุณสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ  ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2561 
          ระดับดีเยี่ยม  ได้แก่  1) รพ.ควนขนุน  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง
                                       2) รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง
          ระดับดีมาก  ได้แก่   1) รพ.ศรีบรรพต
                                       2) ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าพะยอม
                                       3) รพ.สต.บ้านปลวกร้อน  อ.เมืองพัทลุง                                
         3. เกียรติบัตรสถานบริการสาธารณสุขที่มีนวตกรรมการออกกำลังกาย เมนูอาหาร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตสุขภาพที่ 12 
             3.1 ด้านนวตกรรมการออกกำลังกาย  ได้แก่
                   1) การออกกำลังกาย บาสโลปประยุกต์ ได้แก่  รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว  อ.เมือง  จ.พัทลุง
                   2) การออกกำลังกาย กรีด  ตัด  หว่าน ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน  
รพ.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง
             3.2 ด้านเมนูอาหาร  ได้แก่ โรงพยาบาลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
             3.3 ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แก่ รพ.สต. บ้านควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  
        4. โล่เกียรติคุณการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ดีเด่น  ปี 2561 ได้แก่ นายนพพร  สมจิตต์

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 
 • เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน ธ.ค. 2561 (เอกสารหมายเลข 1.2)
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2561 ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

3.1 รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)
                - สถานการณ์โรคติดต่อ
                - ผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
                - ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 1 ปี และ 3 ปี
                - ผลการคัดกรองและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
3.3 กำหนดตรวจราชการ จังหวัดพัทลุง มีกำหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 รอบที่ 1  ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.3)  
3.4 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561(5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.4)  
3.5 ผลการประเมินร้อยละของความสุขบุคลากรของหน่วยงาน (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.5)    

3.6 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 • รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง (5 –10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3)

 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on cloud (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4)

 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ    
 • รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองการย้ายของบุคลากรในจังหวัด รอบที่ 1/2562 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 6)
   
4.7.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละม้าย ชุมพาที    
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงานประจำปี 2562 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
  และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ โดยในปีงบประมาณ 2562 สสจ.พัทลุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท ) เพื่อใช้ในการดำเนินการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ดังนี้
  1. จ้างเหมาบริการ ผู้ประสานศูนย์เครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข จำนวน 1 คน เป็นเงิน 117,000 บาท  
  2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ เป็นเงิน 6,000 บาท
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   
 • การประชุมการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  โดยนายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต