ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/2561
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      "ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่ง ที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบ ต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนทุกประเทศในโลก จึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริม สภาวะแวดล้อม  ให้กลับคืนมาสู่สภาพ อันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ของตนเองและเพื่อนมนุษย์"
พระราชดำรัส ของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  พระราชทานเพื่อเชิญ
ลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมัน  ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์ก น้อมเกล้าฯ ถวาย  
20  พฤศจิกายน  2539

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. การทำพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

6. การมอบประกาศเกียรติบัตร

 • การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใข้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
  ระดับ ดีเด่น 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีบรรพต
 • การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น
  - อันดับ 1 คือ คปสอ.บางแก้ว
  - อันดับ 2 คือ คปสอ.เขาชัยสน
  - อันดับ 3 คือ คปสอ.ป่าพะยอม
  ลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การปฏิบัติงานโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น (เอกสารหมายเลข 1.1)

 
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
 
 • เรื่องเพื่อทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน พ.ย. 2561 (เอกสารหมายเลข 1.3)

 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 ในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 8 หน้า ให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2561 ในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561

3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (5 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2) กลุ่มงานประกันสุขภาพ

3.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on cloud (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.1)

 
 • รายละเอียดการนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.2)   
 
 • หลักเกณฑ์การจัดอับดับ คปสอ. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) และตำบลสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.3)
 
 • การจัดชุดหน่วยปฐมพยาบาล ตามกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดพัทลุง
   
 • งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2562 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 3.4)

งบค่าเสื่อม 62 Excel
4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การสื่อสารข้อมูลองค์กรสร้างสุข (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)
   
4.7.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดสรรงบประมาณบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 - 5 นาที) (เอกสารหมายเลข 6) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   
 • การประชุมการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  โดยนายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต