ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2561
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      "...วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติ ที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้น สำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้น อย่างมั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐาน หรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้ จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่า วินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูล ให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้น ได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์ สำคัญที่วินัยในตนเองนี้จะต้อง บังเกิดขึ้นจากการที่ได้ยั้งคิดแล้ว ได้ใช้สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด พิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จนเห็นประจักษ์ในเหตุในผลที่แน่แท้ และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้น จากสติปัญญาความฉลาดรอบคอบ ก็ย่อมจะทำให้รู้จัก ผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติ ให้พ้นจากภัยอันตรายและเหตุแห่งความเสื่อมเสีย ทั้งปวงได้ ทั้งทางกายทางใจ พาให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยศักดิ์ศรี เกียรติ อำนาจทุกประการ..."
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2524

กลุ่มงานนิติการ
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. มอบเกียรติบัตรรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพและมัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  ปี 2561   

5.1 ผลการประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพปี  2561
            5.1.1 รางวัลชนะเลิศวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดห้วยเนียง  อำเภอบางแก้ว
            5.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วัดพังกิ่ง  อำเภอกงหรา
            5.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วัดคลองใหญ่  อำเภอป่าพะยอม
            5.1.4 รางวัลชมเชย  2  รางวัล 
                      1. วัดลานช้าง  อำเภอเขาชัยสน 
                      2. วัดร่มเมือง อำเภอศรีนครินทร์
5.2 ผลการประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2561 
            5.2.1 รางวัลชนะเลิศ  มัสยิดนาทุ่งโพธิ์  อำเภอกงหรา
            5.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัสยิดนูรุต - ตักวา อำเภอบางแก้ว 
5.3 การมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
            5.3.1 เทศบาลเมืองพัทลุง (ระดับเกียรติบัตร)
            5.3.2 เทศบาลตำบลป่าบอน (ระดับเกียรติบัตร)
            5.3.3 เทศบาลตำบลแม่ขรี (ระดับเกียรติบัตร)
            5.3.4 เทศบาลตำบลโคกม่วง (ระดับเกียรติบัตร)
            5.3.5 เทศบาลตำบลเขาชัยสน (ระดับเกียรติบัตร)
            5.3.6 เทศบาลตำบลควนขนุน (ระดับเกียรติบัตร)
            5.3.7 เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.8 เทศบาลตำบลบางแก้ว (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.9 เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.10 เทศบาลตำบลนาท่อม (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.11 เทศบาลตำบลร่มเมือง (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.12 เทศบาลตำบลปากพะยูน (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.13 เทศบาลตำบลจองถนน (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.14 เทศบาลตำบลกงหรา (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.15 เทศบาลตำบลชะรัด (ระดับพื้นฐาน)
            5.3.16 เทศบาลตำบลปรางหมู่ (ระดับพื้นฐาน)

  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. มอบเกียรติบัตรประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยอดเยี่ยม จังหวัดพัทลุง ปี 2561  

    ตามที่จังหวัดพัทลุ งได้อนุมัติให้ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดทำโครงการพัฒนาและประกวด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยอดเยี่ยม จังหวัดพัทลุง  ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีคุณภาพ คัดเลือกเป็นตัวแทนการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ต่อไป  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน และเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสาธารณสุข โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งจังหวัดพัทลุง ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดเยี่ยม จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้งหมด 11 แห่ง และตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของแต่ละอำเภอ จำนวน 11 แห่ง จากจำนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด 124  แห่ง ซึ่งผลชนะเลิศอันดับ 1, 2, 3 ในระดับสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้มีการมอบโล่รางวัล ในเวทีประชุมหัวส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ที่ผ่านมา และรางวัลชมเชยซึ่งมอบเป็นประกาศเกียรติบัตร ตามลำดับ ดังนี้
6.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ได้แก่
       6.1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
       6.1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ  ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
       6.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
       6.1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
       6.1.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม  ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
       6.1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชุมพล  ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
       6.1.7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใน  ตำบลบ้านนา  อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
       6.1.8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊เร็ด ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
6.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้แก่
       6.2.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต     
       6.2.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง
       6.2.3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

7. การแสดงเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม โดยนายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

   
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดพัทลุง
 
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมกระทรวง/เขตสุขภาพที่ 12/หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
   
 • .............................................
   
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 11 หน้า
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 9/2561 วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

3.1 .............................................

 

 

3.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน
   
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2562
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 
 • การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 1.2)
 
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 4)  

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 .............................................    

6.2 .............................................

   
 • การประชุมการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  โดยนายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • การประชุมคณะกรรมการ พิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
  โดยนางสุพร  พรหมมาศ หัวหัวกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต