ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2561
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      " เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จ ในงานที่ทำสูงขึ้น "
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2530

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. มอบโล่รางวัล โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

5.1 มอบโล่รางวัลสถานบริการที่มีผลลัพธ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรัง
(CKD) ดีเด่น ปีงบประมาณ 2561
      ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือกแบบอย่างที่เป็นเลิศ (best practice) ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง ระดับประเทศ ประจำปี 2561  ผลปรากฏว่า โรงพยาบาลควนขนุน ได้รับรางวัล ประเภทสถานบริการที่มีผลลัพธ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) ดีเด่น ได้รับโล่รางวัลจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

5.2 มอบโล่รางวัลในการประกวด NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขต ปีงบประมาณ 2561
     ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 12 แห่ง คัดเลือกโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ดีเด่นระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ผลการคัดเลือกจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ปรากฏว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้รับโล่รางวัลจาก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล กทม.

  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

6. มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือก MOPH ระดับเขตสุขภาพที่ 12

    เขตสุขภาพที่ 12 ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างค่านิยมองค์กร MOPH เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 12 ในทุกระดับให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ตามค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข  MOPH  ผลการคัดเลือกบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 12  ประจำปีงบประมาณ 2561  บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลดังนี้

6.1 รางวัลระดับเขตสุขภาพ

  1. ประเภท Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)  นายจิรพงษ์   แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
  2. ประเภท People centered (มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง) นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6.2 เกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด

  1. ประเภท Mastery  (เป็นนายตัวเอง)  นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  2. ประเภท Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม) นางละออง  สุวิทยาภรณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลควนขนุน
  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

7. การประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสาธารณสุข  ที่ผ่านการประเมินฯ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีรายละเอียด ดังนี้

7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ปี 2561 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ระดับจังหวัดพัทลุง ได้แก่ 

  1. สำนักงานเทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง

ประเภทแหล่งเรียนรู้ ระดับจังหวัดพัทลุง ได้แก่

  1. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม

7.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน อนามัยการเจริญพันธ์ ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปี 2561 ได้แก่

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  2. เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

7.3 โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) (Youth Friendly Health Services : YFHS) ระดับจังหวัด

ปี 2560 ได้แก่

  1. โรงพยาบาลป่าพะยอม

ปี 2561  ได้แก่

  1. โรงพยาบาลป่าบอน
  2. โรงพยาบาลศรีบรรพต
  3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
  4. โรงพยาบาลตะโหมด
  5. โรงพยาบาลเขาชัยสน

7.4 อำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ระดับจังหวัด ปี 2561  ได้แก่     

  1. อำเภอเขาชัยสน

7.5 อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด ปี 2561  ได้แก่

  1. อำเภอป่าบอน
  2. อำเภอศรีบรรพต
  3. อำเภอศรีนครินทร์
  4. อำเภอตะโหมด
  5. อำเภอป่าพะยอม
  6. อำเภอควนขนุน

7.6 สถานบริการที่ผ่านการประเมินรับรองฯ การดำเนินงานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ระดับจังหวัด ปี 2561

ระดับดีเยี่ยม ได้แก่

  1. รพ. ควนขนุน
  2. รพ.สต. บ้านควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง

ระดับดีมาก  ได้แก่

  1. รพ. ศรีบรรพต
  2. ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ. ป่าพะยอม
  3. รพ.สต. บ้านปลวกร้อน  อำเภอเมืองพัทลุง
  4. รพ.สต. บ้านสะทัง  อำเภอเขาชัยสน

ระดับดี  ได้แก่

  1. รพ.สต. บ้านโล๊ะขนุน  อำเภอศรีนครินทร์
  2. รพ.สต. บ้านหัวถนน  อำเภอควนขนุน
  3. รพ.สต. เขาปู่ อำเภอศรีบรรพต
  4. สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม  อำเภอป่าบอน

7.7  การขับเคลื่อนการคัดกรองต้อกระจก ในผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ปี 2561 ผลงานดีเด่น ระดับเขต ประเภทหน่วยงาน ได้แก่

  1. ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง
  2. ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรำ    โรงพยาบาลพัทลุง
  3. ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ     โรงพยาบาลพัทลุง
  4. โรงพยาบาลควนขนุน
  5. โรงพยาบาลป่าพะยอม
  6. โรงพยาบาลศรีบรรพต
  7. โรงพยาบาลเขาชัยสน
  8. โรงพยาบาลบางแก้ว
  9. โรงพยาบาลตะโหมด
  10. โรงพยาบาลกงหรา
  11. โรงพยาบาลปากพะยูน
  12. โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)
  13. โรงพยาบาลป่าบอน
  14. สสอ. ปากพะยูน
  15. สสอ. ตะโหมด
  16. สสอ. ป่าพะยอม
  17. สสอ. ศรีนครินทร์
  18. สสอ. บางแก้ว
  19. สสอ. ควนขนุน
  20. สสอ. เขาชัยสน
  21. สสอ. ศรีบรรพต
  22. สสอ. เมืองพัทลุง
  23. สสอ. กงหรา
  24. สสอ. ป่าบอน

7.8 ประเภทคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ  สาขาจักษุ ดีเด่นระดับเขต ได้แก่

  1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ  สาขาจักษุ จังหวัดพัทลุง

7.9 ประเภทบุคคล การขับเคลื่อนการบันทึกข้อมูล การคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอา ยุในโปรแกรม Vision 2020Thailand.org ปี 2561 ผลงานดีเด่น ระดับเขต  ได้แก่

  1. นายวินิจ อินพรหม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
  • โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดพัทลุง
   
  • .................................................
 
  • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
  • .............................................
   
  • .............................................
   
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ 8/2561วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561

3.1 .............................................

 

 

3.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
  • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
  • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
  • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
  • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
  • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
  • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2561
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 
 
 
  • ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (เอกสารหมายเลข 2.4)
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 
4.7.4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  • แจ้งกำหนดการการประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  • การเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก (เอกสารหมายเลข 4)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างแผนการประชุมราชการ ของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 5)
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที  นำเสนอการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร    
6.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที  นำเสนอการพิจารณา  P4P โรงพยาบาลพัทลุง    
6.3.............................................
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

  1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
  2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
  3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต