ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2561
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      " ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณ ของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม "
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
5. การมอบโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น : นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์ เภสัชกรชำนาญการ   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

6. มอบเกียรติบัตร อย.น้อยดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2561
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดการประกวด อย.น้อยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน และให้นักเรียน อย.น้อยมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรม โดยได้จัดการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 17 แห่ง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด อย.น้อยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ระดับประถมศึกษา

 1. รางวัลชนะเลิศ                          
  - โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว)  อ.เขาชัยสน
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         
  - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ อ.ป่าพะยอม
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           
  - โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด อ.ศรีบรรพต
 4. รางวัลชมเชย                            
  - โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา อ.ป่าพะยอม
  - โรงเรียนบ้านแม่ขรี อ.ตะโหมด
  - โรงเรียนบ้านควนหินแท่น อ.ป่าบอน

ระดับมัธยมศึกษา

 1. รางวัลชนะเลิศ                          
  - โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           
  - โรงเรียนอะมาดียะห์มูลนิธิ อ.ป่าบอน
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2           
  - โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ.เขาชัยสน
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

7. จัดมอบวัสดุการแพทย์ : เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบพกพา จำนวน 20 เครื่อง มอบให้ รพ.สต.ในเขตพื้นที่ อำเภอปากพะยูน จำนวน 14 เครื่อง และ อำเภอบางแก้ว  จำนวน 6 เครื่อง

  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
   
 • .............................................
   
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

3.1 .............................................

 

 

3.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2561
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 
 
 
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 
4.7.4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 • แผนปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 (เอกสารหมายเลข 4)

 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างแผนนิเทศงานผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (เอกสารหมายเลข 5)  

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที  นำเสนอการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร    
6.2.............................................
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต