ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 6/2561
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      " ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจ ที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่น ของประเทศชาติ ด้วยความสุจริต และด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทอง หรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรง และได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่ "
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2511

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
3. เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
4. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

5. มอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จำนวน 9 ราย

 1. นางหุน ชูกาล อายุ 70 ปี หมอพื้นบ้านอำเภอเขาชัยสน
 2. นายดำ ชูทับ อายุ 70 ปี  หมอพื้นบ้านอำเภอควนขนุน
 3. นางคลี่ หนูนวล อายุ 76 ปีหมอพื้นบ้านอำเภอเขาชัยสน
 4. นางนวม โกติยะ อายุ 77 ปี หมอพื้นบ้านอำเภอเขาชัยสน
 5. นางเอิมอิ่ม นวลเต็ม อายุ 76 ปี หมอพื้นบ้านอำเภอเขาชัยสน
 6. นางหนูจับ เลื่อนจันทร์ อายุ 60 ปี หมอพื้นบ้านอำเภอกงหรา
 7. นายเลื่อน พรหมสังฆะหะ อายุ 80 ปี หมอพื้นบ้านอำเภอเขาชัยสน
 8. นางพรั่ง ชุมทอง อายุ 82 ปี หมอพื้นบ้านอำเภอเขาชัยสน
 9. นายปิ่น ทองศรี อายุ 79 ปี หมอพื้นบ้านอำเภอเขาชัยสน
  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

6. มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ

6.1 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ระดับยอดเยี่ยม

 1. บ้านป่ายูง  หมู่ที่  14  ตำบลเขาชัยสน   จังหวัดพัทลุง
 2. บ้านดอนนูด  หมู่ที่  2  ตำบลควนขนุน   จังหวัดพัทลุง
 3. บ้านควนหินแท่น  หมู่ที่  9  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน

6.2 โรงเรียนส่งเสริมพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับยอดเยี่ยม

 1. โรงเรียนวัดร่มเมือง  หมู่ที่  3  ตำบลอ่างทอง  อำเภอศรีนครินทร์
 2. โรงเรียนบ้านท่าลาด  หมู่ที่  3  ตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน
 3. โรงเรียนวัดไทรโกบ  หมู่ที่  9  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน
 4. โรงเรียนวัดคลองใหญ่  หมู่ที่  4  ตำบลเกาะเต่า  อำเภอป่าพะยอม
 5. โรงเรียนบ้านควนหินแท่น  หมู่ที่  9  ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
7. มอบประกาศเกียรติบัตร สุดยอดร้านชำคุณภาพ   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
8. มอบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข   กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
9. การพัฒนา คบส. ผ่านกลไก พชอ.โดย นายวิชัย ปราสาททอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 จังหวัดตรัง    

10. นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน LTC ประจำปี 2562 โดย ผอ.สปสช.เขตสุขภาพที่ 12

 
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • .................................................
 
 • .................................................
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
   
 • .............................................
   
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 7 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2561วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561

3.1 ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอนำเสนอแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 • สาธารณสุขอำเภอ..................... (จับฉลาก)

 

สาธารณสุขอำเภอ

3.2 ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำเสนอแผนการดำเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค (TB)

 • โรงพยาบาลกงหรา
 • โรงพยาบาล.............................. (จับฉลาก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • การจัดซื้อเตียงและที่นอนลมให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง (เอกสารหมายเลข 1)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2561
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 
 • ร่าง กำหนดการนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 2/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 11 – 14  กันยายน  2561 (เอกสารหมายเลข 3.2)
 
 • แจ้งผลการประกวดผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ในมหกรรมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง (เอกสารหมายเลข 3.3)
 
 • สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด PA + ตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) (นำเสนอด้วยเอกสารหมายเลข 3.4)
 
4.7.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
4.7.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนายสมคิด ฤทธิศักดิ์ นำเสนอรายละเอียดดังนี้    
 • แจ้งแผนการนิเทศติดตาม ประเมินรับรอง มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561 (เอกสารหมายเลข 5)
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยนายสุพล  ชุมพาที  นำเสนอการพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร    
6.2.............................................
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต