ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2561
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
สสจ.พัทลุง
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH

  สสจ.พัทลุง

4. การมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Green & Clean Hospital ปี 2560 ให้กับ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 11 แห่ง ดังนี้

   ระดับดีมาก จำนวน 1 แห่ง

 1. โรงพยาบาลควนขนุน
   ระดับดี จำนวน 3 แห่ง
 1. โรงพยาบาลพัทลุง
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)
 3. โรงพยาบาลบางแก้ว

   ระดับพื้นฐาน จำนวน 7 แห่ง

 1. โรงพยาบาลกงหรา
 2. โรงพยาบาลเขาชัยสน
 3. โรงพยาบาลตะโหมด
 4. โรงพยาบาลปากพะยูน
 5. โรงพยาบาลป่าบอน
 6. โรงพยาบาลป่าพะยอม
 7. โรงพยาบาลศรีบรรพต
  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การยุติวัณโรคในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (คลิปวีดีโอ)
 
 • .............................................
 
 • .............................................
 
 • ............................................. 
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
   
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม  2560 เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน  6 วาระ 9 หน้า
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม  2560

3.1 ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอนำเสนอแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 • สาธารณสุขอำเภอ.....................
สาธารณสุขอำเภอ

3.2 ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำเสนอแผนการดำเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค (TB)

 • โรงพยาบาล..............................
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2561
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 
 
 
4.7.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางอารีย์  ชูแก้ว   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
 • สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยตามตัวชี้วัด “มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)
 
4.7.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยนางทัฎธภัสส์  มณีชาตรี  เสนอรายละเอียดดังนี้   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 
4.7.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที    
6.2 การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนางสุพร  พรหมมาศ (2 นาที) (เอกสารหมายเลข 7)  

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต