ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/2560
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   |   กลับหน้าหลัก

ระเบียบวาระ
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ผู้นำเสนอ/ผู้รับผิดชอบ
ก่อนวาระการประชุม 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
สสจ.พัทลุง
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      “คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

3. เปิดบรรเลงเพลงจำขึ้นใจ และเพลงเทิดพระบิดา เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH

    - เปิดคลิปวีดีโอ รมว.สธ. ส่งความสุขปีใหม่ 2561 ถึงชาวกระทรวงสาธารณสุข

    - เปิดคลิปวีดีโอ ปลัดสธ. ส่งความสุขปีใหม่ 2561 ถึงชาวกระทรวงสาธารณสุข

  สสจ.พัทลุง
4. การลงนามจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี 
      ด้วยได้รับสั่งการจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ให้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2546 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทำ MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงทำ MOU กับส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ (รพท. รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง ) ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่มข้าราชการและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

5. การมอบโล่รางวัล โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ระดับเขต
      ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ส่งโรงพยาบาลระดับ S (รพ.พัทลุง), M (รพ.ควนขนุน) และระดับ F (รพ.กงหรา)  เข้ารับการประเมิน NCD Clinic Plus ระดับเขต  เมื่อปี 2560 ผลการประเมิน จังหวัดพัทลุง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 แห่ง โดย ผลการประเมิน ดังนี้

 1. รพ.พัทลุง ผ่านเกณฑ์ ระดับ ดีมาก
 2. รพ.ควนขนุน ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี
 3. รพ.กงหรา ผ่านเกณฑ์ ระดับดีเด่น (และได้รับการคัดเลือกระดับประเทศเป็น Best practice รพ.ระดับ F)
  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

6. การมอบเกียรติบัตร และใบรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้
     1. เกียรติบัตร รพ.ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ดังนี้
          -  รพ.พัทลุง 
          -  รพ.ควนขนุน 
          -  รพ.ป่าพะยอม
          -  รพ.ศรีบรรพต
          -  รพ.กงหรา 
          -  รพ.เขาชัยสน
          -  รพ.บางแก้ว 
          -  รพ.ตะโหมด
          -  รพ.ป่าบอน
          -  รพ.ปากพะยูน
          -  รพ.ศรีนครินทร์
     2. ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสุขศึกษา  จำนวน  9 แห่ง ดังนี้
          -  รพ.พัทลุง
          -  รพ.สต.ศาลามะปราง อ.ศรีบรรพต
          -  รพ.สต.ต้นสน  อ.บางแก้ว
          -  รพ.สต.นาปะขอ  อ.บางแก้ว
          -  รพ.สต.หาดไข่เต่า  อ.บางแก้ว
          -  รพ.สต.หนองบ่อ  อ.บางแก้ว
          -  รพ.สต.โหล๊ะหาร  อ.ป่าบอน
          -  รพ.สต.หนองธง  อ.ป่าบอน
          -  รพ.สต.หัวควน  อ.ปากพะยูน
     3. เกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
          -  รพ.พัทลุง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศกรรมเครื่องมือแพทย์ระดับคุณภาพ
          -  รพ.ควนขนุน ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
          -  รพ.กงหรา มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ระดับคุณภาพ
          -  รพ.บางแก้ว มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา ระดับคุณภาพ
     4. เกียรติบัตร การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านสุขศึกษา และการพัฒนาพฤติกรรม ในเวทีประชุมงานสุขศึกษา และวิชาการเมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2560
          -  รพ.สต.ศาลามะปราง อ.ศรีบรรพต
          -  รพ.สต.หัวควน อ.ปากพะยูน
     5. มอบเงินรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560 จำนวน  11 สาขา ดังนี้
          -   สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
              นายชรินทร์ หนูเกื้อ อ.เมืองพัทลุง
          -   สาขาส่งเสริมสุขภาพ
              นางลดารัตน์ ขำแก้ว อ.เมืองพัทลุง
          -   สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานใน(ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
              นางศุภกร  หมวดมณี อ.เมืองพัทลุง
          -   สาขาสุขภาพจิตชุมชน
              นางพานิตย์ นพรัตน์ อ.ศรีบรรพต
          -   สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
              นางกาญจนา จันปาน อ.ควนขนุน
          -   สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
              นางยุพิน มณีสุวรรณ อ.ป่าบอน
          -   สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
              นายบัณฑิต วิชิตพงษ์ อ.ป่าบอน
          -   สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
              นางใจ หนูจุ้ย อ.ศรีบรรพต
          -   สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
              นายรื่น  แจ้งกระจ่าง อ.ปากพะยูน
          -   สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
              นางณัฐชนา  ฉิมรักษ์ อ.ควนขนุน
          -   สาขาทันตสุขภาพ
              นางประทีป  ทองแก้วเกิด อ.ป่าพะยอม

  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

7. มอบโล่รางวัล แก่อำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2560

      ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กำหนดการมอบโล่รางวัลแก่อำเภอ ที่ผ่านการประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2560 ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 12 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมหาดใหญ่พาราไดช์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดดังนี้

 • การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอบางแก้ว (Best Practice) ผ่านการประเมิน ระดับดี
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
 • การดำเนินการ LTC กองทุนตำบล
 
 • การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
 
 • ค่าแรง ปี 2561
 
 • ............................................. 
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ประธาน
 • .............................................
   
 • .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 10 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2560

3.1 ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอนำเสนอแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 • สาธารณสุขอำเภอ.....................
สาธารณสุขอำเภอ

3.2 ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำเสนอแผนการดำเนินงานการดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค (TB)

 • โรงพยาบาลเขาชัยสน
 • โรงพยาบาล..............................
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.3 .............................................
 
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลพัทลุง
 
 • .............................................
 
4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 
 • .............................................
 
4.3 นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 
 • .............................................
 
4.4 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
 • .............................................
 
4.5 โรงพยาบาลชุมชน
 
 • .............................................
 
4.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 
 • .............................................
 
4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ  2561
 

4.7.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 
 

4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 • ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.1)

 
 • กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 2.2)
 
 
4.7.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนางอารีย์  ชูแก้ว   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
 
4.7.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 • สรุปผลการประชุมผู้บริหารฯ เรื่องงบประมาณกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น (5 – 10 นาที) (เอกสารหมายเลข 4.1)
 
 
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 .............................................
 

5.2 .............................................

 
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที
 

ข้อตกลงในการประชุม กวป.

 1. ให้นำเสนอเฉพาะเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต
 2. การนำเสนอที่ประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงนำเสนอได้
 3. การนำเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้นำเสนอในวาระอื่นๆและประธานอนุญาต